Trwa ładowanie...
d4hah9q
espi

INDATA SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji INDATA Software SA (17/2014)

INDATA SOFTWARE S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji INDATA Software SA (17/2014)
Share
d4hah9q

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INDATA SOFTWARE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji INDATA Software SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki INDATA Software S.A działając w trybie art. 70 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.), informuje o otrzymaniu zawiadomienia o następującej treści: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.), dalej ?Ustawa o Ofercie?, działając w imieniu i na rzecz BDTRADE LTD z siedzibą w Nikozji, adres: Maria House, 1 Avlonos Street, P.C. 1075, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem HE 307980 niniejszym informuję, że udział BDTRADE LTD w ogólnej liczbie głosów w spółce INDATA Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360487 (?Spółka?), uległ zwiększeniu i osiągnął 9,58% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie, poniżej podaje się wymagane informacje: 1.Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: W dniu 23 czerwca 2014 r. w ramach umowy cywilno prawnej BDTRADE LTD zakupiła 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji Spółki, uprawniających do 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,83% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,83% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 2.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: BDTRADE LTD posiadała 5.292.200 (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji Spółki,
które stanowiły 8,75% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 5.292.200 (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przed datą zmiany udziału. 3.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów po zmianie udziału: BDTRADE LTD aktualnie posiada 5.792.200 (słownie: pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji na okaziciela Spółki, które uprawniają do 5.792.200 (słownie: pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 9,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 9,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 4.Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki: Brak. 5.Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c
Ustawy o Ofercie: Brak. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Grzegorz Czapla Prezes Zarządu Grzegorz Czapla

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hah9q

Podziel się opinią

Share
d4hah9q
d4hah9q