Trwa ładowanie...
d1grl9v
d1grl9v
espi

INDYKPOL SA - Rejestracja zmian w Statucie Spółki - tekst jednolity Statutu (18/2014)

INDYKPOL SA - Rejestracja zmian w Statucie Spółki - tekst jednolity Statutu (18/2014)
Share
d1grl9v
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
INDYKPOL SA
Temat
Rejestracja zmian w Statucie Spółki - tekst jednolity Statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Indykpol S.A. nawiązując do informacji przekazanej w dniu 28 maja 2014 r. (raport bieżący nr 16/2014) informuje, że Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 1 lipca 2014 r., na mocy którego w dniu 1 lipca 2014 r., zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w Statucie Indykpol SA przyjęte uchwałą nr 7/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2014 r. Zgodnie z niniejszą uchwałą w Statucie Spółki został skreślony pkt 13) w ust 2 art. 20 Statutu o brzmieniu: zatwierdzanie przedstawionej przez Zarząd struktury organizacyjnej Spółki i jej jednostek organizacyjnych. Punkty 14) i 15) w ust 2 art. 20 Statutu Spółki stały się odpowiednio pkt 13) i 14). Z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy uchwalone zmiany Statutu weszły w życie. Jednolity tekst Statutu Spółki, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr R/15/2014 z dnia 27 maja 2014r. w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Statut Indykpol 27052014.pdf Statut Spółki - tekst jednolity

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Management Board of Indykpol SA referring to the information submitted May 28, 2014 (current report No. 16/2014) announces that the Company has received the decision of the District Court in Olsztyn, VIII Commercial Division of the National Court Register on July 1, 2014, under which July 1, 2014 changes of the Indykpol’s Statute were entered into the National Court Register, adopted by the Resolution No. 05/07/2014 of the Annual General Meeting of May 27, 2014. In accordance with the resolution from the Company’s Statute was deleted item 13) in paragraph 2 of article 20 which reads: “approval submitted by the Management Board organizational structure of the Company and its organizational units”. Items 14) and 15) in paragraph 2of article 20 of the Company’s Statute become items 13) and 14). From the date of the registration by the registration court the adopted changes of the Statute has entered into force. The Company presents consolidated text of the Company’s Statute, adopted by resolution of the
Supervisory Board No. R/15/2014 of May 27, 2014. | | |
| | | | |

d1grl9v

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INDYKPOL SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-370 Olsztyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jesienna 3
(ulica) (numer)
089 5262222 089 5262223
(telefon) (fax)
sekretariat@indykpol.pl www.indykpol.pl
(e-mail) (www)
739-020-20-56 510523536
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Waldemar Połucha

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1grl9v

Podziel się opinią

Share
d1grl9v
d1grl9v