Trwa ładowanie...
d1v2v4q
Gospodarka

Informacje ze spółek

JWC Spółka 9.10 br. poinformowała o nabyciu 6 i 7 października br.
Share
d1v2v4q

JWC

Spółka 9.10 br. poinformowała o nabyciu 6 i 7 października br. przez przewodniczącego RN i większościowego akcjonariusza J.W. Construction Holding łącznie 14 000 akcji.
Józef Wojciechowski nabył 14 000 akcji po średniej ważonej cenie 11,74 zł za akcję. 14 000 akcji stanowi 0,026 proc. udziału w KZ, więc przy zaangażowaniu większościowego akcjonariusza rzędu 82 proc. udziału w KZ można oczekiwać, że informacja zostanie neutralnie przyjęta przez rynek. Warto dodać, że w wyniku konsekwencji kryzysu na rynku finansowania kredytów hipotecznych, głównie w USA i Wielkiej Brytanii oraz wzrostu awersji do ryzyka, która przejawia się m.in. poprzez ograniczoną płynnością na rynku międzybankowym, należy założyć, że w najbliższym czasie dostępność kredytu hipotecznego w Polsce denominowanego w CHF będzie mniejsza, a jego koszt wyższy, implikując tym samym presję na obniżkę cen mieszkań. Ponadto szacowane wolumeny sprzedaży na bieżący rok mogą być niższe niż wcześniej obniżona prognoza sprzedanych przez spółkę mieszkań. Dodatkowo spółka jest notowana na GPW ze wskaźnikiem P/E równym 3,5, a wskaźnik dla sektora wynosi 3,5, co oznacza, że akcje spółki są notowane zgodnie ze średnią
rynkową.

POLIMEX MOSTOSTAL
Spółka 9.10 br. poinformowała zawarciu umowy nabycia 5 800 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2,9 mln zł, co stanowi 38,65 proc. KZ i uprawnia do 55,75 ogólnej liczby głosów na ZW spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „PRInż-9” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Łączna cena nabycia udziałów to 2 958 000 zł, tj. 510 zł za udział. Po przeniesieniu własności udziałów Polimex-Mostostal S.A. posiada 11.520 udziałów, stanowiących łącznie 76,77% KZ spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "PRInż-9" Sp. z o.o. i uprawniających do 83,25% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Przedmiotem działalności Spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "PRInż-9" Sp. z o.o. jest świadczenie usług w zakresie budownictwa drogowego, infrastruktury drogowej oraz kanalizacyjnej.
Wartość nabytych udziałów stanowi 0,69 proc. aktywów grupy na koniec 2007r., należy założyć, że w najbliższym czasie wpływ nabytej spółki będzie ograniczony na wyniki finansowe grupy. Warto dodać, że grupa wycenia w bilansie 65 proc. akcji Energomontażu-Północ na ponad 400 mln zł, podczas gdy kapitalizacja spółki oscyluje w okolicy 193 mln zł.

d1v2v4q

ŚNIEŻKA
9.10 spółka poinformowała o otrzymaniu w dniu dzisiejszym podpisanej umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia. Umowa została zawarta ze spółką PHU Promesa Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach w formie umowy cywilnoprawnej i jest opatrzona datą 7 października 2008 roku. Przedmiotem umowy jest nabycie przez emitenta 20 000 akcji własnych w celu umorzenia po cenie 30,00 zł za akcję. Łączna wartość transakcji wynosi 600 000 zł. Kursem odniesienia dla określenia ceny transakcji była ostatnia cena rynku regulowanego poprzedzającego ustalenia pomiędzy stronami tj. cena zamknięcia notowań GPW z dnia 6 października 2008 roku, która wyniosła 30,04 zł za akcję. Spółka nabyła łącznie 51 614 akcji o wartości nominalnej 51 614 zł po średniej cenie 30,26 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,37% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 51 614 głosom na WZA.
Akcje zostały zakupione poza rynkiem, w wyniku umowy cywilnoprawnej, co w tym przypadku nie wpływa pro wzrostowo na zachowanie kursu akcji. Informacja podana przez spółkę jest neutralna i nie powinna mieć wpływu na zachowanie kursu akcji na dzisiejszej sesji. Kurs akcji porusza się w kanale spadkowym, którego dolne ograniczenie wypada aktualnie w okolicach 24 zł.

KALENDARIUM Dane makro
14:30 USA - bilans handlowy za sierpień (poprzednio: -62,2 mld USD, konsensus: -59,0 mld USD)

Wydarzenia w spółkach
Action - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;
Betacom - planowany dzień ustalenia prawa do 0,40 zł dywidendy;
Bytom - rozpoczęcie notowań praw poboru akcji serii K;
Ceramika Nowa Gala - NWZA w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki,
Complex - NWZA;
Efekt - wypłata 0,55 zł dywidendy na akcję;
Kopahaus - planowany termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje, przedłużony od 3 października;
PC Guard - NWZA w sprawie scalenia akcji spółki i programie skupu akcji własnych;
PEP - wprowadzenie do obrotu 143.200 akcji serii W;
Tell - NWZA w sprawie skupu do 10 proc. akcji własnych;
Teta - planowany (lub 13 października) przydział akcji serii J w wykonaniu praw poboru;
ZA w Tarnowie - NWZA w sprawie zmian w statucie i radzie nadzorczej oraz w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych

Biuro Maklerskie Banku BPH

d1v2v4q

Podziel się opinią

Share
d1v2v4q
d1v2v4q