Trwa ładowanie...
d133nrk
gpw

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

Share
d133nrk

POLNORD
Spółka poinformowała, iż w dniu 22.09.2009 r. otrzymała od Templeton Asset Management Ltd. z siedzibą w Singapurze - podmiot pośrednio zależny od Franklin Resources, Inc., zawiadomienie o zmianie w dniu 17.09.2009 r. udziału o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów w spółce, w wyniku nabycia 783.014 akcji spółki. Przed nabyciem akcji spółki, klienci i fundusze zarządzani przez Templeton Asset Management Ltd. posiadali łącznie 2.308.368 akcji spółki, stanowiących 11,77% w KZ i uprawniających do wykonywania 2.308.368 głosów, stanowiących 11,77% w ogólnej liczbie głosów w spółce. Po dokonaniu transakcji nabycia akcji spółki, klienci i fundusze zarządzani przez Templeton Asset Management Ltd. posiadają łącznie 3.091.382 akcji spółki, co stanowi 13,97% w zarejestrowanym kapitale zakładowym i uprawnia do wykonywania 3.091.382 głosów, stanowiących 13,97% w ogólnej liczbie głosów w spółce (uwzględniając również akcje wyemitowane przez spółkę, w ramach zarejestrowanego warunkowego kapitału zakładowego i niezaktualizowane
w kapitale zakładowym, zgodnie z art. 452 ksh, udział powyższych akcji stanowi 13,95% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w spółce). Spośród akcji będących w posiadaniu klientów i funduszy zarządzanych przez Templeton Asset Management Ltd., FTIF Templeton Eastern Europe Fund posiada ponad 5% w KZ i ogólnej liczbie głosów w spółce, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2008 w dniu 14.04.2008 r. Templeton Asset Management Ltd. reprezentuje i zarządza funduszami inwestycyjnymi, które inwestują w akcje polskich spółek.
*BM BPH *Zwiększenie zaangażowania przez znaczącego akcjonariusza spółki świadczy o podtrzymaniu korzystnego postrzegania perspektyw spółki przez inwestora finansowego. Największym akcjonariuszem spółki jest pan Ryszard Krauze posiadający razem z Prokom Investments S.A. 44,97 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów. Informacja podana przez spółkę powinna przyczynić się do mocniejszego od rynku zachowania kursu akcji.

GANT
Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. poinformował, że w dniu 21 września 2009 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Janusza Konopki Przewodniczącego Rady Nadzorczej o nabyciu 2.000 akcji na okaziciela GANT DEVELOPMENT S.A. w drodze transakcji zawartej w dniu 21 września 2009 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za średnią cenę 21,4 zł za akcję.
*BM BPH *
Informacja o zwiększeniu zaangażowania przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych może świadczyć o dobrych perspektywach spółki na przyszłość. Komunikat ma pozytywną wymowę, chociaż ze względu na niewielką wartość transakcji oraz na możliwość zdyskontowania części informacji podczas wczorajszego fixingu, nie powinien znacząco wpłynąć na kształtowanie się kursu akcji na giełdzie.

JUTRZENKA
Zarząd spółki 22.09.br. poinformował o transakcjach na akcjach emitenta osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych. Prokurent spółki zależnej dokonał zakupu 6000 sztuk akcji imiennych Jutrzenka Holding S.A. po średniej cenie 4 zł za jedną akcję.

*BM BPH *Informacja o dokonanej transakcji kupna akcji emitenta przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych ma korzystną wymowę, należy jednakże mieć na uwadze, iż komunikat został przekazany w trakcie wczorajszej sesji w związku, z czym został już częściowo uwzględniony w cenie.

d133nrk

Podziel się opinią

Share
d133nrk
d133nrk