Trwa ładowanie...
d1avnfy
espi

INGBSK - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

INGBSK - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
Share
d1avnfy
WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody z tytułu odsetek 2 853,6 2 488,5 680,3 615,8
Przychody z tytułu prowizji 849,9 879,3 202,6 217,6
Wynik na działalności podstawowej 2 403,2 2 177,5 572,9 538,8
Wynik brutto 777,6 833,7 185,4 206,3
Wynik netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 642,3 666,5 153,1 164,9
Wynik netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0,0 0,0 0,0 0,0
Przepływy pieniężne netto 2 392,9 2 322,4 570,4 574,7
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,94 5,12 1,18 1,27
Aktywa razem 73 637,8 69 723,4 17 900,2 15 786,0
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 7 424,9 6 413,7 1 804,9 1 452,1
Kapitał zakładowy 130,1 130,1 31,6 29,5
Udziały niekontrolujące 2,3 2,3 0,6 0,5
Liczba akcji 130 100 000 130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 57,07 49,30 13,87 11,16
Współczynnik wypłacalności (w %) 13,67% 11,92%
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego.Wartości w EUR są wykazane w milionach.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport3Q2012POL.pdf Sprawozdanie kwartalne za III kwartał 2012 - wersja polska
Raport3Q2012ENG.pdf Sprawozdanie kwartalne za III kwartał 2012 - wersja angielska

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla banków
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-11-07
ING BANK ŚLĄSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
INGBSK Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-086 KATOWICE
(kod pocztowy) (miejscowość)
SOKOLSKA 34
(ulica) (numer)
032 3578592 032 3577092
(telefon) (fax)
marzena.radys@ingbank.pl www.ing.pl
(e-mail) (www)
6340135475 271514909
(NIP) (REGON)
d1avnfy

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku
2012-11-06 Tomasz Biłous Główny Księgowy Banku, Dyrektor Departamentu Rachunkowości

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1avnfy

Podziel się opinią

Share
d1avnfy
d1avnfy