Trwa ładowanie...
d3v3rxw

INGBSK - Umowa kredytowa z ING Lease (Polska) Sp. z o.o. ? zmiana. (20/2013)

INGBSK - Umowa kredytowa z ING Lease (Polska) Sp. z o.o. ? zmiana. (20/2013)

Share
d3v3rxw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-24
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Umowa kredytowa z ING Lease (Polska) Sp. z o.o. ? zmiana.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 24 września 2013 r. został podpisany z firmą ING Lease (Polska) Sp. z o.o. aneks do umowy kredytowej z dnia 19 stycznia 2012 r. (będącej przedmiotem raportu bieżącego nr 03/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r.), wraz z późniejszymi zmianami, zwiększający kwotę udzielonego tej spółce kredytu o kwotę 640.000.000,00 PLN. Łączne zaangażowanie Banku w odniesieniu do spółki ING Lease (Polska) Sp. z o.o. wynosi 2.680.250.000,00 PLN. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest stosunek łącznych kwot kredytu do kapitałów własnych Banku. Kredytobiorca jest powiązany z ING Bankiem Śląskim S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 2013-09-24 Report no. 20/2013: Credit Agreement with ING Lease (Polska) Sp. z o.o. – amendment. The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby give notice that on 24 September 2013 the Bank signed an annex with ING Lease (Polska) Sp. z o.o. to the credit agreement dated 19 January 2012 (which was the subject matter of the current report no. 03/2012 dated 19 January 2012), as amended, on increasing the amount of the credit facility extended to that company by PLN 640,000,000.00. The total credit exposure of the Bank towards ING Lease (Polska) Sp. z o.o. is PLN 2,680,250,000.00. An agreement is considered significant on the basis of the relation between the total value of exposure to the Bank’s equity. The Borrower is related to ING Bank Śląski S.A. Legal grounds: §5 section 1 item 3) of the Ordinance of the Minister of Finance of 19.02.2009 on current and periodical information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-Member
State (Journal of Laws No. 33, item 259, as amended). | |

d3v3rxw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Joanna Erdman Wiceprezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v3rxw

Podziel się opinią

Share
d3v3rxw
d3v3rxw