Trwa ładowanie...
d6sm7bo

INGBSK - Zmiany w składzie Zarządu Banku. (2/2012)

INGBSK - Zmiany w składzie Zarządu Banku. (2/2012)

Share
d6sm7bo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INGBSK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Zarządu Banku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 9 stycznia 2012 r. Rada Nadzorcza powołała z dniem 1 lutego 2012 r. pana Ignacio Juliá Vilar na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku. Ignacio Juliá Vilar Wykształcenie: 2008 r. ? 2009 r. General Management Programme organizowany przez CEDEP/INSEAD w Fontainebleau 1995 r. - 1999 r. Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) w Madrycie, Zarządzanie Przedsiębiorstwem i Ekonomia Doświadczenie zawodowe: 2011 r. ? obecnie ING Direct N.V. Hiszpania Wiceprezes Zarządu nadzorujący obszar biznesu i obsługi klienta odpowiedzialny za działalność detaliczną 2007 r. ? 2010 r. ING Direct N.V. Hiszpania oraz ING Direct ? funkcja o zasięgu globalnym Wiceprezes Zarządu nadzorujący obszar Finansów Wiceprezes Zarządu ds. Business Intelligence i Ryzyka Kredytowego Doradca Global Executive Management Team (GMT) ING Direct 2004 r. ? 2006 r. ING Direct N.V. Amsterdam Dyrektor ds. Strategii, Planowania i Rozwoju Biznesu Członek Senior Management Team ING Direct oraz
Rady ING Direct 1999 r. ? 2003 r. ING Direct N.V. Hiszpania Dyrektor ds. Planowania Finansowego i Kontroler (2001 r. - 2003 r.) Manager ds. Systemu Informacji Zarządczej (1999 r. - 2000 r.) Działalność wykonywana przez powołanego Członka Zarządu Banku nie będzie konkurencyjna w stosunku do działalności ING Banku Śląskiego S.A. Nie figuruje również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 2012-01-09 report no. 2/2012: Changes to the Composition of the Management Board. The Bank Management Board hereby give notice that on 9 January 2012 the Supervisory Board appointed Mr. Ignacio Juliá Vilar as an Executive Vice-President of the Management Board, effective 1 February 2012. Ignacio Juliá Vilar Education: 2008 – 2009 General Management Programme, CEDEP/INSEAD, Fontainebleau 1995 - 1999 Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), Madrid, Business Administration & Economics Professional experience: 2011 – present ING Direct N.V. SpainExecutive Vice-President Business & Customer ServiceResponsible for retail business 2007 – 2010 ING Direct N.V Spain and ING Direct – Global RoleChief Financial OfficerExecutive Vice President Business Intelligence and Credit RiskExecutive Counsellor to ING Direct Global Executive Management Team (GMT) 2004 – 2006 ING Direct N.V. AmsterdamHead of Strategy, Planning and Business DevelopmentMember of ING Direct Senior Management Team and ING Direct
Council 1999 – 2003 ING Direct N.V. SpainHead of Financial Planning and Controller (2001 - 2003)MIS Manager (1999 - 2000) Business activity conducted by the newly appointed member of the Management Board is not competitive with the business of ING Bank Śląski S.A. The new member is not listed in the Register of Insolvent Debtors maintained under the National Court Register Act of 20 August 1997. Legal grounds: §5 section 1 item 22) of the Ordinance of the Minister of Finance of 19.02.2009 on current and periodical information provided by securities issuers and conditions for recognizing as equivalent the information required by law of a non-Member State (Journal of Laws No. 33, item 259, as amended). | |

d6sm7bo

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Małgorzata Kołakowska Prezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6sm7bo

Podziel się opinią

Share
d6sm7bo
d6sm7bo