Trwa ładowanie...
d2hhmza

INPRO S.A. - Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem. (11/...

INPRO S.A. - Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem. (11/2014)

Share
d2hhmza

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INPRO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20.03.2014 otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk ? Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 26.02.2014 wpisu w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00261401/1 hipoteki umownej na aktywach INPRO S.A. o znacznej wartości, stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Spółce przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Alior", "Bank") na podstawie umowy o kredyt obrotowy nr U0002508699061 z dnia 07.02.2014 r. do kwoty 4.300.000,00zł. O zawarciu przedmiotowej umowy kredytowej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2014 z 07.02.2014. Wpis hipoteczny został dokonany w dziale IV księgi wieczystej nr GD1G/00261401/1 i dotyczy: ustanowionej na rzecz Alior Bank S.A. hipoteki umownej do kwoty 6.450.000,00 zł (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), zabezpieczającej kapitał wraz z odsetkami i innymi kosztami wynikającymi z umowy kredytu nr U0002508699061 z dnia 07.02.2014 r., obciążającej
przysługujące INPRO S.A. prawo własności nieruchomości położonej w Gdańsku, al. Jana Pawła II / Rzeczypospolitej, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00261401/1. Wartość aktywa, na którym ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych spółki INPRO S.A. wynosi 4.093.955,80 zł. Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem nie istnieją żadne powiązania. Wartość księgowa aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenie nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość hipoteki przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z pózn. zm.) Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hhmza

| | | INPRO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INPRO S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-320 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Opata Jacka Rybińskiego | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 58 34 00 370 | | 58 554 14 41 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@inpro.com.pl | | www.inpro.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 589-000-85-40 | | 008141071 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Krzysztof Maraszek Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Elżbieta Marks Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hhmza

Podziel się opinią

Share
d2hhmza
d2hhmza