Trwa ładowanie...
d3eajpy
espi

INPRO S.A. - Podpisanie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z podmiotem powiązanym. (10/2014)

INPRO S.A. - Podpisanie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z podmiotem powiązanym. (10/2014)

Share
d3eajpy

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INPRO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z podmiotem powiązanym. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 12 marca 2014 podpisał z podmiotem powiązanym ? Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. ? umowę kompensaty wierzytelności. INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku jako Wierzyciel 1 podpisała z podmiotem powiązanym ? Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. jako Wierzycielem 2 umowę kompensaty wierzytelności, na mocy której wierzytelność przysługująca Hotelowi Mikołajki Sp. z o.o. na podstawie umowy pożyczki podporządkowanej w kwocie 13.025.170,25 zł opisanej w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 11.03.2014 została w całości skompensowana z wierzytelnością przysługującą INPRO S.A. na podstawie faktury VAT: - nr 165/09/13/FVu z dnia 30.09.2013r opiewającej na kwotę 11.654.412,45zł - niezapłacona wierzytelność z faktury na dzień podpisania umowy wynosi 10.500.000,00zł - nr 174/10/13/FVu z dnia 31.10.2013 opiewającej na kwotę 2.583.173,15zł ? niezapłacona wierzytelność z faktury na dzień podpisania umowy wynosi 2.525.170,25zł opiewającej na łączną kwotę 13.025.170,25zł
(trzynaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 25/100) z terminem płatności: - faktura nr 165/09/13/FVu do dnia 14.10.2013 - faktura nr 174/10/13/FVu do dnia 14.11.2013 wystawionych na podstawie umowy 4359/2011 z dnia 01.08.2011 z późniejszymi zmianami, opisanej w raportach bieżących nr 42/2011 z dnia 02.08.2011, 32/2012 z dnia 20.12.2012 oraz 4/2014 z dnia 20.01.2014. W wyniku dokonanego potrącenia obie wierzytelności umorzyły się nawzajem. Dokonanie kompensaty nie zwalnia Wierzyciela 2 od zwrotu Wierzycielowi 1 całości opisanej powyżej pożyczki w kwocie 13.025.170,25zł. Umowa kompensaty nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro. INPRO S.A. posiada 100% udziałów w spółce Hotel Mikołajki Sp. z o.o. Spółka uznaje w.w. umowę kompensaty za umowę znaczącą, ponieważ jej
wartość, łącznie z innymi umowami zawartymi z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. przekracza 10% kapitałów własnych INPRO. Na zawarcie umowy Zarząd spółki uzyskał aprobatę Rady Nadzorczej, wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 11.03.2014. W ciągu ostatnich 12 miesięcy INPRO S.A. podpisała z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. umowy na łączną kwotę 109.955.025,93zł. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa opisana w raporcie bieżącym Spółki nr 4/2014 z dnia 20 stycznia 2014r. (aneks do umowy o Generalne Wykonawstwo zespołu hotelowo ? apartamentowego w Mikołajkach). Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie 4/2014, INPRO S.A. podpisała z podmiotem powiązanym ? Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. ? aneks nr 2 do umowy nr 4359/2011 z dnia 01.08.2011r., na wykonanie w Systemie Generalnego Wykonawstwa Zespołu Hotelowo - Apartamentowego w Mikołajkach przy ul. Okrężnej oraz na Wyspie Ptasiej. W związku z koniecznością wykonania szeregu prac dodatkowych przy budowie obiektu, w
aneksie podwyższono wynagrodzenie łączne z tytułu wykonania prac do wysokości 71.184.685,43 zł. Termin wykonania prac dodatkowych, określonych w załączniku do umowy, ustalono na dzień 31.01.2014 rok. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie. Rada Nadzorcza INPRO S.A. zaaprobowała chęć zawarcia przez Zarząd INPRO S.A. aneksu nr 2 do umowy 4359/2011 z 01.08.2011 zawartej z Hotelem Mikołajki na posiedzeniu w dniu 20.01.2014. Spółka uznaje w.w. umowę za umowę znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych INPRO. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eajpy

| | | INPRO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INPRO S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-320 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Opata Jacka Rybińskiego | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 58 34 00 370 | | 58 554 14 41 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@inpro.com.pl | | www.inpro.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 589-000-85-40 | | 008141071 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Piotr Stefaniak Prezes Zarządu
2014-03-12 Elżbieta Marks Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eajpy

Podziel się opinią

Share
d3eajpy
d3eajpy