Trwa ładowanie...
d42h04c

INSTALKRK - Raport roczny R 2013

INSTALKRK - Raport roczny R 2013

Share
d42h04c
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 299 368 334 897 71 092 80 242
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 613 18 653 3 470 4 469
Zysk (strata) brutto 15 113 20 671 3 589 4 953
Zysk (strata) netto 10 680 16 512 2 536 3 956
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 604 8 865 9 642 2 124
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 949 -30 032 -1 413 -7 196
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 584 -571 -376 -137
Przepływy pieniężne netto, razem 33 071 -21 738 7 853 -5 208
Aktywa, razem 265 135 235 693 63 931 57 652
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 91 384 70 975 22 035 17 361
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 71 654 57 364 17 278 14 032
Kapitał własny 173 751 164 718 41 896 40 291
Kapitał zakładowy 7 285 7 285 1 757 1 782
Liczba akcji (w szt.) 7 285 500 7 285 500 7 285 500 7 285 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,47 2,27 0,35 0,54
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,47 2,27 0,35 0,54
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,85 22,61 5,75 5,53
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,85 22,61 5,75 5,53
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0,20 0 0,05
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu Instal Kraków.pdf Pismo Prezesa Zarządu Instal Kraków S.A. do Akcjonariuszy
Wprowadzenie SA-R 2013.pdf Wprowadzenie do SA-R 2013
Dodatkowe informacje objaśniające do SA-R 2013.pdf Dodatkowe informacje objaśniające do SA-R 2013
SA-R 2013.pdf Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z notami SA-R 2013
Raport Biegłego Rewidenta SA-R 2013.pdf Raport Biegłego Rewidenta do rocznego jednostkowego sprawozdania
Opinia Biegłego Rewidenta SA-R 2013.pdf Opinia Biegłego Rewidenta do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Oświadczenia Zarządu.pdf Oświadczenia Zarządu o rzetelności sporządzenia sprawozdania jednostkowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego
Sprawozdanie z działalności emitenta SA-R 2013.pdf Sprawozdanie z działalności Instal Kraków S.A.
Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2013.pdf Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d42h04c

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | INSTAL KRAKÓW SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | INSTALKRK | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 30-732 | | Kraków | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Konstantego Brandla | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (012) 652 21 01 | | 012 653 21 97 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | marketing@instalkrakow.pl | | www.instalkrakow.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 679-008-54-87 | | 350564042 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Polinvest-Audit Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-14 Piotr Juszczyk Prezes Zarządu
2014-03-14 Rafał Markiewicz Członek Zarządu
2014-03-14 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2014-03-14 Jan Szybiński Członek Zarządu
Sprawozdanie finansowe Instal Kraków S.A. za 2013 rok zostało zatwierdzone do publikacji w dniu 14.03.2014 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-14 Grażyna Kwiecińska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d42h04c

Podziel się opinią

Share
d42h04c
d42h04c