Trwa ładowanie...
d33csbs
d33csbs
espi

INSTALKRK - Umowa znacząca ? umowa z EDF Polska S.A. (33/2013)

INSTALKRK - Umowa znacząca ? umowa z EDF Polska S.A. (33/2013)
Share
d33csbs

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INSTALKRK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca ? umowa z EDF Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie informuje że w dniu 23 października 2013 r. została zawarta umowa: "Zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania instalacji odazotowania spalin w EDF Polska S.A. i Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w zakresie obiektu w Krakowie". 1. Umowa została zawarta w dniu 23 października 2013 r. 2. Stronami umowy są: a. z jednej strony jako Wykonawca Konsorcjum w składzie: FORTUM POWER AND HEAT Oy z siedzibą w Espoo, Finlandia (przedsiębiorstwo działające w branży produkcji, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej i ciepła, a także powiązanych usług specjalistycznych) oraz INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie (przedsiębiorstwo działające w branży budowlanej, specjalizujące się w wykonywaniu oraz montażu instalacji w obiektach przemysłowych, komunalnych i ochrony środowiska). b. z drugiej strony jako Zamawiający ? spółka EDF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 3. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie,
wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania instalacji odazotowania spalin w EDF Polska S.A. i Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w zakresie obiektu w Krakowie. 4. Tytułem wynagrodzenia umownego Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z umową, kwotę netto: 261.432.690,00 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych). Udział rzeczowo ? finansowy Spółki Instal Kraków S.A. w realizacji przedmiotu umowy wynosi 66,97%. Wykonawca jest zobowiązany do dotrzymania określonych w umowie terminów pośrednich wykonywania prac oraz do przekazania ostatniego etapu prac do eksploatacji nie później niż do 05.10.2017 r. W pozostałym zakresie warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 5. Łączny limit górny kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu zobowiązań nie może przekroczyć piętnastu procent (15%) ceny kontraktowej netto za etap, którego zwłoka dotyczy. Łączny limit kar umownych z tytułu
Parametrów Gwarantowanych nie może przekroczyć dziesięciu procent (10%) ceny kontraktowej netto za etap, którego dotyczy. Łączny limit górny wszystkich kar umownych wynikających z Kontraktu nie może przekroczyć dwudziestu procent (20%) ceny netto całego Kontraktu. Zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. 6. Umowa nie została zawarta pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. 7. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość osiągnęła 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INSTAL KRAKÓW SA
(pełna nazwa emitenta)
INSTALKRK Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-732 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Konstantego Brandla 1
(ulica) (numer)
(012) 652 21 01 012 653 21 97
(telefon) (fax)
marketing@instalkrakow.pl www.instalkrakow.pl
(e-mail) (www)
679-008-54-87 350564042
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Rafał Rajtar Członek Zarządu
2013-10-24 Rafał Markiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33csbs

Podziel się opinią

Share
d33csbs
d33csbs