Trwa ładowanie...
dttv5rk
espi

INSTALLUB - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 stycznia 20...

INSTALLUB - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 stycznia 2011 r. wraz z uzasadnieniami. (145/2010)

Share
dttv5rk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 145 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INSTALLUB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 stycznia 2011 r. wraz z uzasadnieniami. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" S.A. przekazuje treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami, które będą przedmiotem głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 stycznia 2011 r.Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaAkcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2011 r.Uchwała Nr 1/2011Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPrzedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN"Spółka Akcyjna w Lublinie ("Spółka") z dnia 20 stycznia 2011 r.W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego ZgromadzeniaWalne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie (dalej "Spółka"), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowychi § 35 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje [?]do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 stycznia 2011 roku.UzasadnienieUchwała o charakterze porządkowym podejmowana zgodnie z
art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 35 ust. 1 Statutu Spółki i § 18 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.Uchwała Nr 2/2011Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPrzedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN"Spółka Akcyjna w Lublinie ("Spółka") z dnia 20 stycznia 2011 r.W sprawie wyboru członków Komisji SkrutacyjnejWalne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie (dalej "Spółka"), na podstawie § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie, powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 stycznia 2011 roku następujące osoby:1) [?],2) [?],3) [?].UzasadnienieUchwała o charakterze porządkowym podejmowana na podstawie § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.Uchwała Nr 3/2011Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPrzedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN"Spółka Akcyjna w Lublinie ("Spółka") z dnia
20 stycznia 2011 r.W sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego ZgromadzeniaWalne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie, na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie, przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 stycznia 2011 roku.1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie z "AWBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim
upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego.9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.UzasadnienieUchwała o charakterze porządkowym podejmowana na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.Uchwała Nr 4/2011Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPrzedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN"Spółka Akcyjna w Lublinie ("Spółka") z dnia 20 stycznia 2011 r.W sprawie połączenia Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie z "AWBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w FugasówceWalne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie, po zapoznaniu się z planem połączenia przyjętym
wspólną uchwałąZarządu Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjnaw Lublinie oraz Zarządu "AWBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówcez dnia30 listopada 2010 r. wraz z załącznikami, nie wnosząc uwag i zastrzeżeń do treści planu połączenia i jego załączników, na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje.§ 1Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie łączy się z "AWBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku "AWBUD" Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce ("Spółka Przejmowana") na Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie ("Spółka Przejmująca").§ 2Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony przez Zarząd Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie i Zarząd "AWBUD" Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością w
Fugasówce w dniu 30 listopada 2010 r., który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 243, z dnia 15 grudnia 2010 r., pod pozycją 15170, a którego treść stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3Wyraża się zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki o treści stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.UzasadnieniePodjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie połączenia spółek kapitałowych wymagane jest przepisami art. 506 Kodeksu spółek handlowych. Treść uchwały o połączeniu określa przepis art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych.Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4/2011Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPrzedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych"INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lubliniez dnia 20 stycznia 2011 r.Plan połączenia(treść planu połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu w formacie PDF)?Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 4/2011Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPrzedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych"INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lubliniez dnia 20 stycznia 2011 r.Zmiana
Statutu SpółkiZmienia się Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się w całości dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki obejmujące nagłówek i §§ od 1 do 46 i w to miejsce wprowadza się nowe następujące brzmienie Statutu Spółki obejmujące nagłówek i §§ od 1 do 30:"STATUTAWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCEI. Postanowienia ogólne§ 11. Firma Spółki brzmi: AWBUD Spółka Akcyjna.2. Spółka może posługiwać się firma skróconą: AWBUD S.A. oraz odpowiednikami tego skrótu w językach obcych, a także używać wyróżniającego ją znaku graficznego.§ 21. Siedzibą Spółki jest miejscowość Fugasówka.2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą po uzyskaniu zezwoleń wymaganych prawem.3. Spółka może tworzyć i znosić oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także przystępować do innych spółek i uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych.4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.II. Przedmiot
działalności Spółki§ 31. Przedmiotem działalności Spółki jest:1) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z);2) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z);3) produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z);4) produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z);5) cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.70.Z);6) produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z);7) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z);8) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z);9) produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 25.21.Z);10) produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z);11) produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.30.Z);12) kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z);13) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z);14) obróbka mechaniczna elementów
metalowych (PKD 25.62.Z);15) produkcja zamków i zawiasów (PKD 25.72.Z);16) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z);17) produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z);18) produkcja opakowań z metali (PKD 25.92.Z);19) produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z);20) produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z);21) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z);22) produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z);23) produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z);24) produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z);25) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z);26) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);27) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);28) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);29) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z);30) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD
41.10.Z);31) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);32) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z);33) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z);34) roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z);35) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);36) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);37) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z);38) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);39) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);40) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);41) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;42) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);43) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);44)
wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);45) tynkowanie (PKD 43.31.Z);46) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);47) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z);48) malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);49) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);50) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z)51) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);52) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)53) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z);54) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z);55) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);56) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z);57) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.52.Z);58) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);59) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A);60) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);61) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);62) pozostałe zakwaterowanie PKD (55.90.Z);63) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);64) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);65) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);66) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);67) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);68) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionym (PKD 68.20.Z);69) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);70) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);71) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);72) działalność
firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);73) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);74) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);75) działalność w zakresie architektury (71.11.Z);76) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);77) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);78) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);79) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);80) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);81) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD (77.11.Z);82) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);83) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);84) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem
porządku w budynkach (PKD PKD 81.10.Z);85) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z);86) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);87) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z).2. Spółka może prowadzić wszelką działalność, która jest użyteczna do realizacji przedmiotu jej działalności. Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zgody, zezwolenia, licencji lub koncesji, podjęcie danej działalności nie nastąpi bez uzyskania stosownej zgody, zezwolenia, licencji lub koncesji.III. Kapitał zakładowy§ 41. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 82.429.460,00 zł (osiemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:1) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A od numeru 000.000.1 (jeden) do numeru 0.650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy);2) 1.300.000 (jeden
milion trzysta tysięcy) akcji serii B od numeru 000.000.1 (jeden) donumeru 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy);3) 1.300.000 jeden milion trzysta tysięcy) akcji serii C od numeru 000.000.1 (jeden) do numeru 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy);4) 1.625.000 (jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii D od numeru 000.000.1 (jeden) do numeru 1.625.000 (jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy);5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii E od numeru 000.000.1 do numeru 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy);6) 4.421.157 (cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji serii F od numeru 000.000.1 (jeden) do numeru 4.421.157 (cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt siedem);7) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii G od numeru 000.000.1 (jeden) do numeru 5.000.000 (pięć milionów);8) 13.345.076 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji serii H od numeru 000.0001 (jeden)
do numeru 13.345.076 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć);9) 53.588.227 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) akcji serii I od numeru 000.0001 ( jeden) do numeru 53.588.227 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem).2. Akcje wszystkich serii są akcjami na okaziciela.3. Wartość nominalna każdej jednej akcji wynosi 1,00 (jeden) złotych.4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.6. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcję imienną.§ 5Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacjez prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji, jak również inne papiery wartościowe. Wysokość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich ewentualnej zamiany na akcje określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.§ 6Spółka może nabywać własne akcje wyłącznie w
przypadkach przewidzianych w ustawie.§ 71. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków własnych Spółki.2. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).3. Walne Zgromadzenie, w interesie Spółki, może pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości lub w części.IV. Organy Spółki§ 8Organami Spółki są:1) Walne Zgromadzenie;2) Rada Nadzorcza;3) Zarząd.Walne Zgromadzenie§ 9Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.§ 101. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.3. Walne
Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.4. Jeżeli Zarząd w przepisanym terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania takiego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej oraz Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia. Akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.§ 11Walne Zgromadzenie zwołuje się w terminie i w sposób określony w przepisach Kodeksu spółek handlowych.§ 121. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego mają prawo żądania umieszczenia określonych sprawa w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz mają prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodniez przepisami Kodeksu spółek handlowych.2. Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wniesionych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia§ 131. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają także członkowie organów Spółki oraz osoby trzecie, w tym eksperci zaproszone przez Zarząd.§ 141. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub - w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie braku i tej osoby Walne Zgromadzenie
otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona zgodnie z ust. 1 powyżej przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia jest głosowaniem tajnym.3. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia sądu rejestrowego, Walne Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez sąd rejestrowy.4. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut stanowią inaczej.6. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z
porządku obradbądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, podjętej 75% większością głosów oddanych.7. Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowy tryb organizacji i prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia. Zmianyw Regulaminie Walnego Zgromadzenia obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.§ 151.Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają między innymi - poza innymi sprawami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych:1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;2) podział zysku bądź pokrycie straty;3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków;4) powoływanie i odwoływanie członków Rady
Nadzorczej;5) zmiana Statutu;6) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki;7) obniżenie kapitału zakładowego Spółki;8) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;9) nabycie własnych akcji lub upoważnienie do ich nabywania w przypadkach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych;10) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;11) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;12) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów;13) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;14) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;15) tworzenie lub znoszenie funduszy Spółki;16) przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;17) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;18) inne sprawy, dla których Kodeks spółek handlowych lub Statut wymagają uchwały Walnego
Zgromadzenia.2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.Rada Nadzorcza§ 161. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanychi odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.§ 171. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, a także odwołują osoby pełniące te stanowiska w Radzie Nadzorczej. Głosowanie w wyżej wymienionych sprawach jest głosowaniem tajnym.2. W Spółce działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków. W przypadku, w którym Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, zadania komitetu audytu zostają powierzone Radzie Nadzorczej.
Przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien spełniać wymóg niezależności oraz posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej. Jeżeli zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza, wymóg niezależności oraz posiadania kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej powinien posiadać przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej.W zakresie spełniania warunku niezależności członka komitetu audytu stosuje się przepisy art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, pomiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.§ 181. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, kieruje pracami Rady Nadzorczej.2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej.3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.4. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.5. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od daty powołania Rady Nadzorczej.6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.7. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.§ 191. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.3. Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych obowiązuje zakaz konkurencji w takim samym zakresie jak członków Zarządu.4. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczeji prawo do wynagrodzenia za sprawowanie
funkcji członka Rady Nadzorczej. Za wykonywanie funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone uchwałą Rady Nadzorczej.5. Rada Nadzorcza składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok obrotowy oraz przedstawia ocenę sytuacji Spółki,z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.§ 201. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej 1 (jeden) raz na kwartał przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego inicjatywy, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać proponowany porządek obrad. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania wniosku, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.2. Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie
zaproszenia (na ostatni adres dla doręczeń określony przez członka Rady Nadzorczej) lub odebranie go osobiście przez członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia także w formie elektronicznej na ostatni podany przez niego adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem telefaksu na ostatni podany przez niego numer telefaksu. Zbiór adresów dla doręczeń, adresów poczty elektronicznej oraz numery telefaksów członków Rady Nadzorczej prowadzi Zarząd. Zarząd ma obowiązek udostępnić zbiór każdemu z członków Rady Nadzorczej w celu zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać wysłane co najmniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia oraz powinno określać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad należy przesłać wraz z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub innym miejscu
uzgodnionym przez wszystkich członków Rady Nadzorczej.5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji oraz za pomocą poczty elektronicznej. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o którym mowa w zdaniu poprzednim zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może jednak dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w
sposób o którym mowa w ust. 5 i ust. 6 z wyłączeniem spraw, w których głosowanie w taki sposób zostało wyłączone na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych. Uchwały takie są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.8. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.§ 211. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia
strat, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen;2) zawieszanie w ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności;4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu5) ustalanie warunków zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;6) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki;7) wyrażanie zgody na udzielenie prokury oddzielnej;8) wyrażanie zgody na przystąpienie do nowych spółek lub innych podmiotów,a także nabycie, zbycie oraz obciążenie przez Spółkę akcji lub udziałóww innych spółkach lub innych tytułów uczestnictwa innych podmiotów;9) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów, filii i przedstawicielstw w kraju i za granicą, jak również ośrodków badawczo?rozwojowych, zakładów wytwórczych, handlowych i usługowych;10) zatwierdzanie
opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności Spółki (budżetu Spółki), planów strategicznych oraz innego rodzaju rocznych lub wieloletnich planów rzeczowych lub finansowych;11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;12) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawamio wartości przewyższającej pojedynczo lub w serii podobnych czynnościw okresie kolejnych 6 (sześciu) miesięcy począwszy od pierwszej takiej czynności 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, o ile nie wynikają onew sposób wyraźny z rocznego budżetu Spółki lub planu strategicznego Spółki,zgoda nie jest wymagana w odniesieniu do ofert lub umów na wykonanie dostaw/robót/usług budowlanych/budowlano-montażowych lub innej podobnej umowy zawartej w ramach przedmiotu działalności Spółki oraz na wystawienie weksla, udzielnie gwarancji lub zlecenie udzielenia gwarancji, jeżeli jest to związane z zawarciem umowy na wykonanie dostaw/robót/usług
budowlanych/budowlano-montażowych lub innej podobnej umowy zawartejw ramach przedmiotu działalności Spółki;13) zatwierdzanie istotnej zmiany zasad prowadzenia rachunkowości, o ile nie wynika ona ze zmiany obowiązujących przepisów prawa;14) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;15) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki;16) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany uchwałą Rady Nadzorczej.§ 22Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej, który uchwala Rada Nadzorcza i zatwierdza Walne Zgromadzenie.Zarząd§ 231. Zarząd składa sięz 1 (jednego) do 4 (czterech)
członków.2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza powierza także pełnienie funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.3. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu ma prawo samodzielnie reprezentować Spółkę. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łączniez prokurentem.4. Kadencja każdego członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.5. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.§ 24Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu Spółki należą do kompetencji Zarządu.§ 251. Prezes
Zarządu kieruje wewnętrzną działalnością Zarządu.2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. Forma zwołania posiedzenia, jak również forma złożenia wnioskuo zwołanie posiedzenia są dowolne. Posiedzenia powinny być zwoływane w miarę możliwości w terminach umożliwiających udział w posiedzeniu każdego członka Zarządu.3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu uzgodnionym przez wszystkich członków Zarządu.4. Zarząd podejmuje wiążące uchwały, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.6. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej.7. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa regulamin Zarządu, który uchwala Zarząd. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulaminu Zarządu uchwalony przez Zarząd.V.
Rachunkowość Spółki§ 261. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku kalendarzowego i kończy 31 grudnia tego roku.2. Spółka może tworzyć jeden lub większą ilość kapitałów i funduszy pod nazwą zapasowych, rezerwowych i specjalnych (w tym rozwojowych i innych, a także funduszy przeznaczonych na wypłaty świadczeń dla pracowników Spółki).3. Kapitał zapasowy tworzy się przy zachowaniu zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Kapitał zapasowy może służyć, przy zachowaniu zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do pokrycia strat bilansowych, podwyższenia kapitału zakładowego, a także może być użyty w jakimkolwiek prawnie dozwolonym celu, związanym z przedmiotem działalności Spółki, zgodniez brzmieniem uchwały Walnego Zgromadzenia.4. Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku niezależnie od kapitału zapasowego. Kapitał ten może być przeznaczony w szczególności na:1) pokrycie strat wynikłych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej;2) pokrycie uzupełniające dywidendy;3)
zasilenie funduszy specjalnych.5. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb Spółki na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.6. O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowego lub funduszy specjalnych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie straty bilansowej wykazanej w sprawozdaniu finansowym.§ 271. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału pomiędzy Akcjonariuszy (dywidenda).2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.4. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału pomiędzy Akcjonariuszy.VI. Umorzenie akcji§ 281. Akcje mogą być umorzone.2. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę
(umorzenie dobrowolne).3. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.5. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi za akcje umorzone bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.6. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.7. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.8. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.VII. Postanowienia końcowe§ 29W rozumieniu niniejszego Statutu:1. Spółka?oznacza spółkę pod firmą AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce.2. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd?oznaczają organy Spółki.3. Akcjonariusz?oznacza akcjonariusza Spółki.4. Statut?oznacza Statut Spółki.§ 30W
sprawach nie uregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych."Uchwała Nr 5/2011Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPrzedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN"Spółka Akcyjna w Lublinie ("Spółka") z dnia 20 stycznia 2011 r.W sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wrazz upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego.Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie, na podstawie art. 430, art. 444 i art. 445 oraz art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pod warunkiem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym przez właściwy sąd rejestrowy połączenia Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie, jako spółki przejmującej z "AWBUD" Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Fugasówce, jako spółki przejmowanej oraz zmiany Statutu Spółki na podstawie i zgodnie z uchwałą Nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 stycznia 2011 r. postanawia, co następuje:§ 1Zmiana StatutuZmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 4 Statutu Spółki dodaje się nowy § 41 o następującej treści:"§ 411. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 8.000.000,00 (osiem milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 8.000.000 (ośmiu milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda akcja ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:1) upoważnienie określone w niniejszym § 41 ust. 1 Statutu Spółki, zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki polegającej na dodaniu niniejszego § 41;2) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w
niniejszym § 41 Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, o ile Rada Nadzorcza Spółki udzieli uprzedniej zgody na (a) liczbę emitowanych akcji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego oraz (b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia;3) Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, o ile Rada Nadzorcza Spółki udzieli uprzedniej zgody na podjęcie przez Zarząd takiej uchwały oraz, w przypadku subskrypcji prywatnej takich akcji, wskaże osoby którym te akcje mają być zaoferowane;4) Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach KapitałuDocelowego będzie realizowane zgodnie z następującymi postanowieniami:1) Zarząd Spółki podejmie uchwałę wyrażającą intencję podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w ramach Kapitału Docelowego, wskazującą między innymi: (a) liczbę emitowanych akcji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego oraz (b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia, a także w przypadku intencji wyłączenia prawa poboru, (c) sposób subskrypcji, oraz w przypadku subskrypcji prywatnej (d) osoby, którym akcje mają być zaoferowane;2) Rada Nadzorcza, po otrzymaniu odpisu uchwały Zarządu, o której mowa w punkcie 1) powyżej, rozpatrzy udzielenie zgód o których mowa w ust. 1 punkty 2) i 3) powyżej, przy czym wyrażenie takich zgód przez Radę Nadzorczą wymaga formy aktu notarialnego;3) uchwały Zarządu, o których mowa w § 41 ust. 1 Statutu Spółki, wymagają formy aktu notarialnego oraz, bez względu na postanowienia § 25 ust. 5 Statutu Spółki, jednomyślnej zgody wszystkich członków Zarządu Spółki i mogą być podjęte tylko po wydaniu odpowiednich zgód przez Radę Nadzorczą Spółki.".§ 2Ubieganie się o dopuszczenie akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego do
obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.2. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 184, poz. 1538 z późniejszymi zmianami) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.§ 3UmotywowanieProces podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej mającej status spółki publicznej jest długotrwały. Sposób podwyższeniakapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego umożliwi skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego, zwiększając efektywność własnego finansowania
Spółki i zapewniając Spółce szybsze pozyskanie finansowania w zależności od sytuacji rynkowej w jakiej znajdzie się Spółka oraz na potrzeby realizacji różnego rodzaju projektów i przedsięwzięć, planów strategicznych i decyzji bieżących. W konsekwencji taki sposób podwyższenia kapitału Spółki powinien przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności Spółki, wzmocnienia je pozycji rynkowej, a przez to powinien wpłynąć na zwiększenie zysków. W celu zagwarantowania ochrony interesu ogółu Akcjonariuszy w upoważnieniu wprowadzono wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na najistotniejsze parametry emisji akcji, w tym na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru, w ramach kapitału docelowego.UzasadnienieZgodnie z art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych Statut może upoważnić Zarząd na okres nie dłuższy niż 3 lata do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w rozdziale 5 Działu II Tytułu III kodeksu spółek handlowych, a Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku
kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w art. 444 § 3 kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Zgodnie z art. 444 § 2 Kodeksu spółek handlowych upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata, a udzielenie upoważnienia wymaga zmiany statutu. Jednocześnie wobec faktu, że Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwały umożliwiające dopuszczenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym oraz umożliwiające dematerializację tych akcji.Uchwała Nr 6/2011Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPrzedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN"Spółka Akcyjna w Lublinie ("Spółka") z dnia 20 stycznia 2011 r.W sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstujednolitego Statutu SpółkiWalne Zgromadzenie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna w Lublinie (dalej "Spółka"), na podstawie art. 430 § 5
Kodeksu spółek handlowych, pod warunkiem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej zgodnie z i na podstawie uchwały 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 stycznia 2011 r. oraz uchwałyNr 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 stycznia 2011 r. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.UzasadnienieZgodnie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | plan_polaczenia-30.11.10.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Przemysław Milczarek Prezes Zarządu Przemysław Milczarek
2010-12-23 Robert Protyński Członek Zarządu Robert Protyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dttv5rk

Podziel się opinią

Share
dttv5rk
dttv5rk