Trwa ładowanie...
d1ockdd
espi

INTAKUS S.A. - Rejestracja zmiany w Statucie Spółki (11/2013)

INTAKUS S.A. - Rejestracja zmiany w Statucie Spółki (11/2013)

Share
d1ockdd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTAKUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmiany w Statucie Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (dalej Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22 lutego 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 15 lutego 2013 roku nowej treści statutu Spółki, zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, o której to zmianie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2013. Statut został zmieniony w ten sposób, że po § 6 Statutu Spółki dodany został nowy § 6a w brzmieniu: "§ 6a. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 15 stycznia 2013 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 11.250.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.125.000.000 (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E, o
wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda." Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, który uwzględnia dokonaną zmianę stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd informuje, iż w wyniku omyłki Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nie zawarł w postanowieniu informacji o rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału poprzez wpis w Dziale 1 Rubryce 8 Punkt 6. W związku z powyższym Spółka wystąpiła z wnioskiem o sprostowanie oczywistej omyłki. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | STATUT INTAKUS tekst jednolity.pdf | Tekst jedlonity Statutu Intakus S.A. w upadłości układowej | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ockdd

| | | INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTAKUS S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-112 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jugosłowiańska | | 65d | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 327 55 11 | | (71) 327 55 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | intakus@intakus.pl | | www.intakus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 898-10-51-431 | | 930175372 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-22 Ireneusz Radaczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ockdd

Podziel się opinią

Share
d1ockdd
d1ockdd