Trwa ładowanie...
d2itzw6
d2itzw6
espi

INTEGER.PL S.A. - Zakończenie subskrypcji i przydział akcji. (21/2014)

INTEGER.PL S.A. - Zakończenie subskrypcji i przydział akcji. (21/2014)
Share
d2itzw6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTEGER.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji i przydział akcji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Integer.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Emitent) niniejszym przekazuje informację w zakresie zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K: 1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 21 lutego 2014r. 2. Data zakończenia subskrypcji: 24 lutego 2014r. 3. Data przydziału papierów wartościowych: 24 lutego 2014r. 4. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 46.950 akcji zwykłych na okaziciela serii K, 5. Stopa redukcji: Liczba przydzielonych akcji serii K jest równa liczbie akcji na jaką zostały złożone zapisy, a tym samym nie doszło do redukcji transzy w zakresie dokonanych zapisów na akcje. 6. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy: 46.950 akcji zwykłych na okaziciela serii K, 7. Liczba akcji, które przydzielono w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 46.950 akcji zwykłych na okaziciela serii K 8. Cena po jakiej akcje były obejmowane: Akcje serii K zostały objęte po cenie emisyjnej w wysokości 233,00 PLN za jedną akcję, która została ustalona jako 75%
średniej arytmetycznej rynkowych kursów zamknięcia akcji Spółki, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie trzech miesięcy przed podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie sposobu ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji serii K). 9. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: Zapis na wszystkie akcje serii K został złożony przez jeden podmiot. 10. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Wszystkie akcje serii K zostały przydzielone jednemu podmiotowi, zgodnie ze złożonym zapisem. 11. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu
umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Zarząd Spółki nie podpisał jakichkolwiek umów o submisję. 12. Wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 10.939.350,00 PLN. 13. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Łączny koszt Spółki poniesiony w związku z emisją akcji serii K stanowi kwotę ok. 25.000,00 PLN, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: ok. 25.000,00 PLN b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy d) koszt promocji oferty: nie dotyczy Metody rozliczenia ww. kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub
podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych 14. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: ok. 0,53 PLN | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTEGER.PL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-624 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Malborska 130
(ulica) (numer)
(0 12) 619 98 00 (0 12) 619 98 01
(telefon) (fax)
biuro@integer.pl www.integer.pl
(e-mail) (www)
6782881784 356590980
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Rafał Brzoska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2itzw6

Podziel się opinią

Share
d2itzw6
d2itzw6