Trwa ładowanie...
d1chcmm

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Raport roczny R 2013

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d1chcmm
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 144 210 148 970 34 246 35 952
Zysk z działalności operacyjnej 5 221 7 153 1 240 1 726
Zysk przed opodatkowaniem 1 291 1 865 307 450
Zysk netto 919 1 314 218 317
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 463 21 358 -585 5 155
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 704 704 -1 830 170
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 254 -12 884 298 -3 109
Przepływy pieniężne netto razem -8 913 9 178 -2 117 2 215
Aktywa razem 162 153 180 669 39 099 44 193
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 100 495 119 929 24 232 29 335
Zobowiązania długoterminowe 38 786 44 334 9 352 10 844
Zobowiązania krótkoterminowe 61 709 75 596 14 880 18 491
Kapitał własny 61 658 60 739 14 867 14 857
Kapitał zakładowy 702 702 169 172
Liczba akcji (w szt.) 7 016 000 7 016 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,13 0,19 0,03 0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,13 0,19 0,03 0,05
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 8,79 8,66 2,12 2,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 8,79 8,66 2,12 2,12
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EUR) 0,29 0,29 0,07 0,07
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu Interbud-Lublin S.A. za 2013.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu "INTERBUD-LUBLIN" SA w 2013 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe INTERBUD-LUBLIN SA za 2013 rok.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe "INTERBUD-LUBLIN" SA za 2013 rok
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta 2013 _INTERBUD LUBLIN SA.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta 2013
List Prezesa Zarządu Interbud-Lublin SA 2013.pdf List Prezesa Zarządu
Oświadczenie Zarządu Interbud -Lublin SA w sprawie podmiotu uprawnionego do badania spr. fin..pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
Oświadczenie Zarządu Interbud Lublin SA w sprawie rzetelności sporządzenia spr. fin..pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności spr. fin.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1chcmm

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 20-207 | | Lublin | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Turystyczna | | 36 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (81) 7463407 | | (81) 7464465 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@interbud.com.pl | | www.interbud.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 712-015-22-42 | | 008020841 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Krzysztof Jaworski Prezes Zarządu
2014-03-21 Mariusz Sabeł Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Teresa Kot Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1chcmm

Podziel się opinią

Share
d1chcmm
d1chcmm