Trwa ładowanie...
d1p1fqj

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zawarcie umowy kredytowej (29/2010)

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zawarcie umowy kredytowej (29/2010)

Share
d1p1fqj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Interbud-Lublin S.A. (Emitent, Spółka, Kredytobiorca) informuje, żew dniu 29 grudnia 2010 r. Spółka zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) Umowę, w ramach której Bank udzielił Spółce kredytu obrotowego odnawialnego na kwotę 5 mln zł (Kredyt). Kredyt został udzielony na okres od 28 grudnia 2010 r. do 20 grudnia 2011 r.Środki z kredytu obrotowego zostaną przeznaczone w całości na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:- hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 7,5 mln zł, ustanowiona na I miejscu na nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Dunikowskiego 19B będącej własnością Emitenta.- weksel własny "in-blanco" z wystawienia Emitenta wraz z deklaracją wekslową (w związku ze złożeniem deklaracji wekslowej Kredytobiorca złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie wystawionego przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego, który Bank może wystawić do kwoty 7,5 mln zł w terminie do 24.12.2014 roku).-
pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy w Banku.Hipoteka umowna kaucyjna dla swej skuteczności wymaga wpisu do właściwego rejestru, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem.Zgodnie z postanowieniami Umowy pod rygorem jej wypowiedzenia lub podwyższenia marży Kredytu Emitent zobowiązał się m.in.:1) do nie zaciągania bez zgody Banku zobowiązań w innych bankach lub instytucjach finansowych i do nie udzielania pożyczek, gwarancji ani poręczeń za spłatę zobowiązań innych podmiotów,2) do nie obciążania lub nie zbywania bez uprzedniej zgody Banku składników posiadanego majątku trwałego powyżej kwoty 0,5 mln zł,3) do utrzymywania w całym okresie kredytowania wskazanych w Umowie relacji aktywów obrotowych do zobowiązań bieżących oraz relacji kapitałów własnych do pasywów ogółem oraz utrzymywania określonych w Umowie średniomiesięcznych wpływów na rachunek Spółki w tym Banku.Ponadto Bank zastrzegł sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku zawieszenia działalności lub ogłoszenia likwidacji Spółki a
także, wszczęcia postępowania upadłościowego lub naprawczego wobecKredytobiorcy. W przypadkach przewidzianych w Umowie Bank zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem skrócenia okresu wypowiedzenia do 7 dni w przypadku zagrożenia Kredytobiorcy upadłością albo wszczęciem wobec niego postępowania naprawczego.Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększonej o marżę Banku.Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Spółka przyjęła10% wartości kapitałów własnych.Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p1fqj

| | | INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-207 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Turystyczna | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (81) 7463407 | | (81) 7464465 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@interbud.com.pl | | www.interbud.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 712-015-22-42 | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p1fqj

Podziel się opinią

Share
d1p1fqj
d1p1fqj