Trwa ładowanie...
d3v3rxw

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zawarcie umowy z podwykonawcą (30/2010)

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zawarcie umowy z podwykonawcą (30/2010)

Share
d3v3rxw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy z podwykonawcą | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. ( Spółka, Zamawiający) informuje, żew dniu 28 grudnia 2010 r. podpisał z Limbex Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (Limbex, Wykonawca) umowę na podwykonawstwo (Umowa) w ramach realizacji projektu budowy kompleksu budynków mieszkalnych w Lublinie w okolicy ul. Lwowska/Andersa. Spółka informowała o rozpoczęciu realizacji powyższego projektu w raporcie bieżącym nr 13/2010 z dnia 26 października 2010 r.Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Limbex zgodnie z dokumentacją projektową, standardami materiałowymi oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonymi w Umowie, robót budowlanych polegających na wykonaniu w stanie deweloperskim budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach realizacji projektu, o którym mowa powyżej.Wartość przedmiotu Umowy wynosi ok. 17,5 mln zł netto.Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem Umowy dla budynku nr 2 to 28 grudnia 2010 r. oraz 1 sierpnia 2011 r. dla budynku nr 1. Termin zakończenia robót dla budynku nr 2 to 31 grudnia2011r. oraz 30 lipca
2012 r. dla budynku nr 1.W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi:Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:1. W wysokości 10% wartości Umowy za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,2. Za opóźnienia w oddaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,03% wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia przy opóźnieniu trwającym do 30 dni, a 0,1% wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy następny dzień opóźnienia z winy Wykonawcy,3. W wysokości 0,2% wartości wadliwego elementu przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia z tytułu nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji i rękojmi za wady, w stosunku do terminów ustalonych na ich usunięcie przy opóźnieniu z winy Wykonawcy trwającym do 14 dni oraz w wysokości 0,3% wynagrodzenia za element przedmiotu umowy dotknięty wadą za każdy następny dzień.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości
10% wartości wynagrodzenia brutto.Niezależnie od karumownych Zamawiający i Wykonawca mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary nie pokrywają ich szkód.Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy w wymiarze analogicznym do tego, jaki Zamawiający udzielił Inwestorowi, tj. MDI Sp. z o.o., opisanych w ww. raporcie bieżącym nr 13/2010.Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Spółka przyjęła10% wartości kapitałów własnych.Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v3rxw

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v3rxw

Podziel się opinią

Share
d3v3rxw
d3v3rxw