Trwa ładowanie...
d2gkvw8
d2gkvw8
espi

INTROL S.A. - INTROL S.A. ? podpisanie umowy zlecenia udzielenia gwarancji z Bankiem Zachodnim WB...

INTROL S.A. - INTROL S.A. ? podpisanie umowy zlecenia udzielenia gwarancji z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (31/2013)
Share
d2gkvw8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTROL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | INTROL S.A. ? podpisanie umowy zlecenia udzielenia gwarancji z Bankiem Zachodnim WBK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTROL S.A. informuje o podpisaniu w dniu 26 lipca br. umowy zlecenia udzielenia gwarancji z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanym dalej "Bankiem"). Stosownie do zawartej umowy, Bank na zlecenie INTROL S.A. udzieli gwarancji nr K00056/13 na rzecz Beneficjenta, którym jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie. Przedmiotem gwarancji jest zabezpieczenie zwrotu zaliczki w kwocie 10 750 000 zł, która na mocy umowy nr ECR/FZ/226/55/136/2012 zawartej pomiędzy INTROL SA a Beneficjentem, zostanie udzielona INTROL S.A. (O podpisaniu w/w umowy Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2013 z dn. 28 czerwca 2013 r.). Kwota gwarancji: do wysokości 10 750 000 PLN. Gwarancja jest ważna od dnia wystawienia gwarancji do dnia 31.12.2014 r. Bank zobowiązał się do udzielenia gwarancji nieodwołalnej, płatnej na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta przedłożone w okresie ważności gwarancji zawierające oświadczenie, że Zleceniodawca nie wywiązał się z warunków
określonych w gwarancji. Gwarancja zostanie wystawiona po ustanowieniu zabezpieczeń na rzecz Banku oraz po spełnieniu szczegółowych warunków przewidzianych w umowie zlecenia udzielenia gwarancji. Strony ustaliły następujące prawne zabezpieczenia roszczeń Banku z tytułu realizacji gwarancji: a. pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank środkami na rachunkach w Banku; b. oświadczenia o poddaniu się przez INTROL S.A. egzekucji prowadzonej na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego do kwoty 21 500 000 PLN i okresie do dnia 31.12.2016 r.; c. weksel in blanco z wystawienia INTROL S.A. wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Bank do wypełnienia weksla do kwoty 21 500 000 PLN; d. przelew wierzytelności z tytułu umowy nr ECR/FZ/226/55/136/2012 zawartej pomiędzy INTROL S.A. a Beneficjentem na kwotę 107 500 000 PLN na Rachunek Techniczny Banku; e. przelew wierzytelności z tytułu ubezpieczenia transportu silników dostarczanych w ramach Umowy z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Wynagrodzenia za udzielenie
gwarancji oraz zasady jego zapłaty nie odbiegają od standardów rynkowych. Wysokość gwarancji, która ma być wystawiona w oparciu o umowę zlecenia udzielenia gwarancji przekracza wartość 10% kapitałów własnych INTROL S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 RMF GPW | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTROL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTROL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-519 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
T.Kościuszki 112
(ulica) (numer)
032 7890022 032 7890175
(telefon) (fax)
introlsa@introl.pl www.introlsa.pl
(e-mail) (www)
6340030925 272043375
(NIP) (REGON)
d2gkvw8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Piotr Jeziorowski Prezes Zarządu
2013-07-26 Stanisław Jurczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gkvw8

Podziel się opinią

Share
d2gkvw8
d2gkvw8