Trwa ładowanie...
d35lnm6
espi

INVENTUM TFI SA - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 ...

INVENTUM TFI SA - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Emitenta (102/2014)
Share
d35lnm6

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 102 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INVENTUM TFI SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej: ?Emitent? lub ?Spółka?) z siedzibą w Warszawie, stosownie do treści art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: "Ustawa o ofercie"), przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 12 listopada 2014 roku Emitent otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Spółki o poniższej treści. ?Jako akcjonariusz Spółki Inventum TFI SA, spółka Polish American Investment Fund LLC (Zawiadamiająca), na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o: 1.Zejściu poniżej ustawowego progu udziału 5% w ogólnej liczbie głosów dla akcji Inventum TFI SA w wyniku
zbycia w dniu 6 listopada 2014 r. 1.183.176 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć) akcji Spółki Inventum TFI SA. 2.Przed zbyciem akcji Zawiadamiająca posiadała bezpośrednio 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji, dających tyle samo głosów, co stanowiło 8,21% w kapitale i głosach w Inventum TFI SA. 3.Po zbyciu akcji, Zawiadamiająca posiadała bezpośrednio 116.824 (sto szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcji, co stanowiło 0,73% w kapitale i głosach ogółem. 4.W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z ustawy o ofercie publicznej w zakresie konieczności zawiadomienia o zmianie stanu posiadania znaczących pakietów akcji w okresie od powstania takiego zdarzenia do momentu jego faktycznego ujawnienia, informuje że do dnia sporządzenia niniejszego zawiadomienia Zawiadamiająca zbyła wszystkie akcji Inventum TFI SA. 5.Nie występują inne niż wymienione powyżej podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje spółki. 6.Nie występują osoby, o których
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVENTUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(pełna nazwa emitenta)
INVENTUM TFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
WIERTNICZA 107
(ulica) (numer)
(22) 535 38 38 (22) 535 38 39
(telefon) (fax)
biuro@inventumtfi.pl www.inventumtfi.pl
(e-mail) (www)
6342363973 276718120
(NIP) (REGON)
d35lnm6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Robert Ciach Prezes Zarządu
2014-11-12 Łukasz Lechowicz Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35lnm6

Podziel się opinią

Share
d35lnm6
d35lnm6