Trwa ładowanie...
d2mdah9
d2mdah9
espi

INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależn...

INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (36/2012)
Share
d2mdah9
TREŚĆ RAPORTU:
OKREŚLENIE ZDARZENIA
1 zawarcie znaczącej umowy TRUE
2 zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy FALSE
- łączna wartość wszystkich umów
waluta
3 zmiana znaczącej umowy FALSE
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
4 zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy FALSE
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI
pozycja danych fundusz jednostka zależna od funduszu podmiot
jest stroną transakcji TRUE FALSE TRUE
nazwa podmiotu Janusz Koczyk ("Osoba fizyczna")
siedziba podmiotu Warszawa
SZCZEGÓŁY UMOWY
data zawarcia lub zmiany umowy 2012-06-04
przedmiot umowy Przedmiotem umowy jest nabycie przez Fundusz 1 udziału o wartości nominalnej 50,00 zł w spółce pod firmą Energosynergia Technologie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, pod adresem: ul. Ogrodowa 21, 43-195 Mikołów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 212771 ("Spółka"). Fundusz nabył udział od Osoby Fizycznej.
istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy Udział został nabyty za kwotę 570,00 zł.
określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów Umowa jest typową umową sprzedaży, z zastrzeżonym prawem odkupu na rzecz Osoby Fizycznej. Prawo odkupu może zostać wykonane w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia rejestracji w sądzie rejestrowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (informacje na temat podwyższenia kapitału oraz inwestycji Funduszu znajdują się w raporcie bieżącym nr 33/2012). Prawo odkupu może być zrealizowane za cenę w wysokości 50,00 zł.
umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych FALSE
- maksymalna wysokość kary umownej (lub)
- podstawa przekroczenia określonego limitu
- zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar FALSE
umowa zawiera zastrzeżenie warunku FALSE
- określenie warunku
- charakter warunku
umowa zawiera zastrzeżenie terminu FALSE
- określenie terminu
- charakter terminu
kryterium uznania umowy za znaczącą umowę Umowa dotyczy nabycia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2012
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2012-06-05
INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR GOLD FIZ INVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-640 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MOKOTOWSKA 1
(ulica) ( numer)
22 378 91 00 22 378 91 01 office@investors.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1070005256 140716572 www.investors.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d2mdah9

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2012-06-05 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu
2012-06-05 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2mdah9

Podziel się opinią

Share
d2mdah9
d2mdah9