Trwa ładowanie...
d1ku4yj

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - RB 1/2015 o ...

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - RB 1/2015 o transakcji na obligacjach Belwederska (1/2015)

Share
d1ku4yj

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | WIADOMOŚĆ | | |
| | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 1382) IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zawarciu w dniu 7 stycznia 2015 r. przez spółkę zależną od Emitenta tj. SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding S.K.A. (dalej „SPV Support 3 Holding”) umowy sprzedaży (dalej „Umowa sprzedaży”) obligacji imiennych serii E1 o numerach od 00001 do 10 000, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, wyemitowanych przez „Belwederska” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Obligacje”) na rzecz SPV Administracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej „SPV Administracja”) z siedzibą w Warszawie, za cenę równą 1.000 zł. W związku z Umową sprzedaży, SPV Support 3
Holding oraz SPV Administracja zawarły porozumienie, na podstawie którego SPV Administracja zobowiązała się podejmować czynności w celu: 1. zbycia Obligacji na rzecz podmiotu trzeciego; 2. zamiany Obligacji na inny przedmiot majątkowy, a następnie zbycia tego przedmiotu majątkowego; 3. odzyskania środków należnych z tytułu wykupu Obligacji. SPV Administracja zobowiązała się, iż będzie przekazywać na rachunek bankowy wskazany przez SPV Holding środki pieniężne uzyskane w zdarzeń określonych w pkt 1 -3 powyżej, po pomniejszeniu ich o wszelkie poniesione przez SPV Administrację koszty związane z uzyskaniem przedmiotowych środków oraz o równowartość 1% + VAT od uzyskanych środków (będące prowizją SPV Administracji). | | |
| | | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 1 / 2015
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2015-01-08
Nazwa podmiotu: IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Temat raportu: RB 1/2015 o transakcji na obligacjach Belwederska
Podstawa prawna

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu
2015-01-08 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1ku4yj

Podziel się opinią

Share
d1ku4yj
d1ku4yj