Trwa ładowanie...
d2rlze2

IZOSTAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (49/2011)

IZOSTAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (49/2011)

Share
d2rlze2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Izostal S.A. informuje, że w dniu 10 października 2011 Spółka (kupujący) zawarła kolejną transakcję zakupu rur stalowych od firmy U.S. Steel Kosice, s.r.o. z siedzibą w Koszycach - Słowacja (sprzedający). W wyniku transakcji łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z firmą U.S. Steel Kosice, s.r.o. od dnia 05.01.2011 roku przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki i wyniosła 14.339.371,8 PLN (netto). W wyżej wymienionym okresie umową o największej wartości była transakcja zakupu rur stalowych ze szwem zawarta z firmą U.S. Steel Kosice, s.r.o. w dniu 10 października 2011 roku, o wartości całkowitej 2.983.894,90 EUR, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień podpisania umowy stanowi 12.900.869,60 PLN. Przedmiotowe zamówienie zawiera następujące kary umowne: 1.Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty Kupującemu kary umownej w wysokości 0,1% kwoty wartości umowy w przypadku, gdy Sprzedający naruszy obowiązek zachowania poufności. 2. 0,1% ceny umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostawie danej
partii rur stalowych. 3. 0,5% ceny umownej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek - w przypadku wad uznanych przez Sprzedającego w dostawie rur stalowych, w okresie gwarancji lub rękojmi. 4. Jeśli przyjęte wysokości kar umownych nie pokrywają szkody poniesionej przez Kupującego, Kupujący jest uprawniony do żądania rekompensaty szkody przekraczającej wartość kar umownych. 5. Sprzedawca zgadza się, że kary umowne zatwierdzone przez Sprzedającego mogą być odliczone od kwoty należnej za dostawy. Pozostałe warunki zawartej transakcji nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Zawarte w wyżej wymienionym okresie transakcje z firmą U.S. Steel Kosice, s.r.o. spełniają kryterium znaczącej umowy ponieważ łączna ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rlze2

| | | IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IZOSTAL S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 47-120 | | Zawadzkie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Polna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (77) 405 65 00 | | (77) 405 65 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@izostal.com.pl | | www.izostal.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 756-00-10-641 | | 530884678 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Marek Mazurek Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
2011-10-11 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu Dyrektor Handlowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rlze2

Podziel się opinią

Share
d2rlze2
d2rlze2