Trwa ładowanie...
din1brz
din1brz
espi

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Ustanowienie hipoteki (7/2012)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Ustanowienie hipoteki (7/2012)
Share
din1brz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) ("Rozporządzenie") J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") informuje, że w dniu 20 marca 2012 r., otrzymała zawiadomienie, że Sąd Rejonowy Poznań ? Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych, w dniu 14 marca 2012 r. dokonał wpisu w dziale IV ksiąg wieczystych : 1) PO1P/00212036/4 prowadzonej dla działki gruntu o numerze 587/93, z obrębu Piątkowo o powierzchni 0,4607 ha, położonej w Poznaniu dzielnicy Stare Miasto przy ul. Os. W. Jagiełły 2) PO1P/00274416/4 prowadzonej dla działki gruntu o numerze 587/92, z obrębu Piątkowo o powierzchni 0,0612 ha, położonej w Poznaniu dzielnicy Stare Miasto przy ul. Os. W. Jagiełły dalej
("Nieruchomość") hipoteki umownej łącznej w kwocie 35.700.000 zł na rzecz Banku Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank"), jako zabezpieczenie kwoty kredytu udzielonego przez Bank w wysokości 21.000.000 zł, odsetek oraz innych należności ubocznych. Wartość obciążonej Nieruchomości w księgach rachunkowych Spółki ujęta jest po jej cenie nabycia netto co stanowi kwotę 6.099.999,96 zł, nie przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki. Na Nieruchomości Spółka, wkrótce rozpoczynie realizację budowy budynku wielorodzinnego z lokalami przeznaczonymi do sprzedaży. Pomiędzy Spółką, osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi a Bankami, osobami nimi zarządzającymi nie występują żadne powiązania. Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość ustanowionej hipoteki przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-091 Ząbki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radzymińska 326
(ulica) (numer)
0 22 771 77 08 0 22 771 79 19
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl www.jwconstruction.com.pl
(e-mail) (www)
125-00-28-307 010621332
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 Tomasz Panabażys Vice Prezes Zarządu
2012-03-21 Robert Wójcik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

din1brz

Podziel się opinią

Share
din1brz
din1brz