Trwa ładowanie...
d2jlkpx
espi
13-11-2014 17:41

JSW S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

JSW S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

Share
d2jlkpx
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 4 781 267,91 5 790 653,27 1 143 761,91 1 371 185,45
Zysk/(strata) operacyjny/a (365 470,31) 172 544,66 (87 426,81) 40 857,35
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (442 340,42) 102 181,87 (105 815,47) 24 195,94
Zysk/(strata) netto (302 615,85) 75 445,74 (72 390,94) 17 865,01
Całkowite dochody razem (329 063,18) 75 445,74 (78 717,60) 17 865,01
Zysk/(strata) netto przypadający/a na: (302 615,85) 75 445,74 (72 390,94) 17 865,01
- akcjonariuszy Jednostki dominującej (304 986,51) 71 676,64 (72 958,04) 16 972,52
- udziały niekontrolujące 2 370,66 3 769,10 567,10 892,50
Całkowite dochody przypadające na: (329 063,18) 75 445,74 (78 717,60) 17 865,01
- akcjonariuszy Jednostki dominującej (331 433,84) 71 676,64 (79 284,70) 16 972,52
- udziały niekontrolujące 2 370,66 3 769,10 567,10 892,50
Ilość akcji (w szt.) 117 411 596 117 411 596 117 411 596 117 411 596
Zysk/(strata) na akcję przypadający/a na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony/a w zł / EUR na jedną akcję) (2,60) 0,61 (0,62) 0,14
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 250 719,97 1 238 919,19 59 976,55 293 367,24
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 306 738,85) (1 212 902,82) (551 811,80) (287 206,75)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 083 492,15 (357 700,28) 259 190,05 (84 700,88)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (972 526,73) (331 683,91) (232 645,20) (78 540,39)
Stan na: 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Aktywa trwałe 12 908 970,51 10 299 929,47 3 091 598,73 2 483 586,39
Aktywa obrotowe 2 738 440,35 3 562 018,79 655 835,31 858 897,28
Razem aktywa 15 647 410,86 13 861 948,26 3 747 434,05 3 342 483,67
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej 7 861 740,49 8 148 958,21 1 882 826,13 1 964 930,12
Udziały niekontrolujące 155 816,33 166 614,97 37 316,81 40 175,29
Razem kapitał własny 8 017 556,82 8 351 573,18 1 920 142,93 2 013 785,97
Zobowiązania długoterminowe 4 646 288,90 3 022 595,17 1 112 750,31 728 827,92
Zobowiązania krótkoterminowe 2 983 565,14 2 487 779,91 714 540,81 599 869,77
Razem zobowiązania 7 629 854,04 5 510 375,08 1 827 291,11 1 328 697,69
Przychody ze sprzedaży 5 743 333,05 6 913 676,73 1 373 904,52 1 637 109,41
Zysk/(strata) operacyjny/a (393 143,09) 62 017,43 (94 046,62) 14 685,29
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (461 858,80) 2 146,52 (110 484,61) 508,28
Zysk/(strata) netto (322 695,91) (3 169,42) (77 194,44) (750,50)
Całkowite dochody razem (349 143,24) (3 169,42) (83 521,10) (750,50)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 495,79 884 541,51 7 534,34 209 453,13
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 023 560,05) (909 198,59) (484 070,53) (215 291,75)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 188 798,06 (306 539,18) 284 381,04 (72 586,29)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (803 266,20) (331 196,26) (192 155,16) (78 424,92)
Stan na: 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Aktywa trwałe 11 934 034,79 9 333 522,67 2 858 109,16 2 250 560,06
Aktywa obrotowe 2 431 955,97 3 184 851,24 582 434,67 767 952,17
Razem aktywa 14 365 990,76 12 518 373,91 3 440 543,83 3 018 512,23
Kapitał podstawowy 1 251 878,40 1 251 878,40 299 815,21 301 861,11
Razem kapitał własny 7 142 313,82 7 491 457,06 1 710 529,00 1 806 389,14
Zobowiązania długoterminowe 4 184 889,45 2 511 331,31 1 002 248,70 605 548,64
Zobowiązania krótkoterminowe 3 038 787,49 2 515 585,54 727 766,13 606 574,45
Razem zobowiązania 7 223 676,94 5 026 916,85 1 730 014,83 1 212 123,08
Powyższe wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 30 września 2014 r. - 4,1755 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2013 r. - 4,1472 PLN/EUR); - Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2014 r. - 4,1803 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2013 r. - 4,2231 PLN/EUR).
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Dane dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport za III Q 2014.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2014 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jlkpx

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-11-13 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JSW S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 44-330 | | Jastrzębie-Zdrój | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 756 41 13 | | 32 756 26 71 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje@jsw.pl | | www.jsw.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 633-000-51-10 | | 271747631 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Jarosław Zagórowski Prezes Zarządu
2014-11-13 Robert Kozłowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jlkpx
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2jlkpx