Trwa ładowanie...
d3hc2jx

JSW S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

JSW S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d3hc2jx
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 7 632 167,08 8 820 955,86 1 812 435,78 2 113 512,52
Zysk operacyjny 201 877,75 1 308 172,94 47 940,57 313 439,94
Zysk przed opodatkowaniem 109 693,23 1 276 900,63 26 049,21 305 947,06
Zysk netto 82 197,75 988 082,31 19 519,77 236 745,81
Całkowite dochody razem 84 429,48 798 532,22 20 049,75 191 329,36
Zysk netto przypadający na: 82 197,75 988 082,31 19 519,77 236 745,81
- akcjonariuszy Jednostki dominującej 77 260,23 985 114,24 18 347,24 236 034,66
- udziały niekontrolujące 4 937,52 2 968,07 1 172,53 711,15
Całkowite dochody przypadające na: 84 429,48 798 532,22 20 049,75 191 329,36
- akcjonariuszy Jednostki dominującej 79 333,19 795 734,36 18 839,51 190 658,99
- udziały niekontrolujące 5 096,29 2 797,86 1 210,23 670,37
Ilość akcji (w szt.) 117 411 596 117 411 596 117 411 596 117 411 596
Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) 0,66 8,35 0,16 2,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 630 115,84 2 359 361,26 387 108,96 565 306,03
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (804 136,66) (2 634 332,73) (190 960,97) (631 189,56)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (280 548,43) (821 507,64) (66 622,76) (196 834,30)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 545 430,75 (1 096 479,11) 129 525,23 (262 717,82)
Stan na: 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa trwałe 10 299 929,47 9 792 010,81 2 483 586,39 2 395 188,79
Aktywa obrotowe 3 562 018,79 4 275 118,16 858 897,28 1 045 721,38
Aktywa razem 13 861 948,26 14 067 128,97 3 342 483,67 3 440 910,17
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej 8 184 958,21 8 402 446,80 1 973 610,68 2 055 292,50
Udziały niekontrolujące 166 614,97 171 440,46 40 175,29 41 935,44
Kapitał własny razem 8 351 573,18 8 573 887,26 2 013 785,97 2 097 227,94
Zobowiązania długoterminowe 3 022 595,17 3 036 150,01 728 827,92 742 661,81
Zobowiązania krótkoterminowe 2 487 779,91 2 457 091,70 599 869,77 601 020,42
Zobowiązania razem 5 510 375,08 5 493 241,71 1 328 697,69 1 343 682,23
Powyższe dane finansowe za lata 2013 i 2012 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2013 r. - 4,1472 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2012 r. - 4,0882 PLN/EUR); - Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2013 - 4,2110 PLN/EUR (roku 2012 - 4,1736 PLN/EUR).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SkonsolidowanyraportrocznyGKJSWza 2013 rok.pdf Skonsolidowany raport roczny GK JSW S.A. za 2013 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3hc2jx

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JSW S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 44-330 | | Jastrzębie-Zdrój | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 756 41 13 | | 32 756 26 71 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje@jsw.pl | | www.jsw.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 633-000-51-10 | | 271747631 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie Aleja JAna PAwła II 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Jarosław Zagórowski Prezes Zarządu
2014-03-13 Jerzy Borecki Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych
2014-03-13 Grzegorz Czornik Z-ca Prezesa Zarządu ds. Handlowych
2014-03-13 Robert Kozłowski Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2014-03-13 Artur Wojtków Z-ca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Dariusz Bernacki Główny Księgowy/Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3hc2jx

Podziel się opinią

Share
d3hc2jx
d3hc2jx