Trwa ładowanie...
d1sig7l
espi

KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a takż...

KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną (7/2011)
Share
d1sig7l
TREŚĆ RAPORTU:
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:
TRUE fundusz inwestycyjny
charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi
FALSE jednostka zależna od funduszu
podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu
kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości
INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:
nazwa (firma) podmiotu subfundusz Global Partners Kredyt Bank Performance Smoother 1
podstawowe dane o osobie Global Partners Kredyt Bank Performance Smoother 1 lub Subfundusz?subfundusz funduszu inwestycyjnego GLOBAL PARTNERS z siedzibą w Luksemburgu.Subfundusz ma dwa cele inwestycyjne (przed odliczeniem opłat i podatków):1) ochrona kapitału: wypłata w dniu zapadalności początkowej ceny subskrypcyjnej wynoszącej 100 PLN za tytuł uczestnictwa.2) zapewnienie w dniu zapadalności ewentualnego zysku dzięki inwestycjom w "kontrakty swapowe".
FALSE podmiot jest podmiotem powiązanym
opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną
szczegółowy opis warunków umowy
INFORMACJE O ZDARZENIU:
rodzaj zdarzenia* Nabycie aktywów z.n.
data zdarzenia 2011-01-27
sposób w ramach subskrypcji tytułów uczestnictwa subfunduszu Global Partners Kredyt Bank Performance Smoother 1
podstawowa charakterystyka aktywów tytuły uczestnictwa w instytucji zbiorowego inwestowania
waluta PLN
cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyteaktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawemrzeczowym na aktywach 100,00
wartość ewidencyjna aktywów w księgachrachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej 25 727 300,00
źródło finansowania nabycia aktywów środki zebrane w trakcie subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ
*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2011
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną
Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2011-01-28
KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-805 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
CHMIELNA 85/87
(ulica) ( numer)
(0-22) 581-23-32 (0-22) 581-23-33 biuro@kbctfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.kbctfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d1sig7l

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2011-01-28 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1sig7l

Podziel się opinią

Share
d1sig7l
d1sig7l