Trwa ładowanie...
d19sb84

KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a takż...

KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną (7/2011)

Share
d19sb84

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | | |
| | TRUE | fundusz inwestycyjny | | |
| | | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | | |
| | FALSE | jednostka zależna od funduszu | | |
| | | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | | |
| | kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | | | |
| | INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | | | |
| | nazwa (firma) podmiotu | subfundusz Global Partners Kredyt Bank Performance Smoother 1 | | |
| | podstawowe dane o osobie | Global Partners Kredyt Bank Performance Smoother 1 lub Subfundusz?subfundusz funduszu inwestycyjnego GLOBAL PARTNERS z siedzibą w Luksemburgu.Subfundusz ma dwa cele inwestycyjne (przed odliczeniem opłat i podatków)
:1) ochrona kapitału: wypłata w dniu zapadalności początkowej ceny subskrypcyjnej wynoszącej 100 PLN za tytuł uczestnictwa.2) zapewnienie w dniu zapadalności ewentualnego zysku dzięki inwestycjom w "kontrakty swapowe". | | |
| | FALSE | podmiot jest podmiotem powiązanym | | |
| | | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | | |
| | szczegółowy opis warunków umowy | | | |
| | INFORMACJE O ZDARZENIU: | | | |
| | rodzaj zdarzenia* | Nabycie aktywów z.n. | | |
| | data zdarzenia | 2011-01-27 | | |
| | sposób | w ramach subskrypcji tytułów uczestnictwa subfunduszu Global Partners Kredyt Bank Performance Smoother 1 | | |
| | podstawowa charakterystyka aktywów | tytuły uczestnictwa w instytucji zbiorowego inwestowania | | |
| | waluta | PLN | | |
| | cena, po jakiej zostały nabyte lub zbyteaktywa albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawemrzeczowym na aktywach | 100,00 | | |
| | wartość ewidencyjna aktywów w księgachrachunkowych funduszu lub jednostki od niego zależnej | 25 727 300,00 | | |
| | źródło finansowania nabycia aktywów | środki zebrane w trakcie subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ | | |
| | *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | | | |
| | Plik | Opis | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-01-28 | | | | | | | | | | |
| | | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ | | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-805 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | CHMIELNA | | 85/87 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 581-23-32 | | (0-22) 581-23-33 | | biuro@kbctfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.kbctfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

d19sb84

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2011-01-28 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d19sb84

Podziel się opinią

Share
d19sb84
d19sb84