Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

KERDOS GROUP - Udzielenie poręczenia przez ?Kerdos Group? S.A. (9/2015)

KERDOS GROUP - Udzielenie poręczenia przez ?Kerdos Group? S.A. (9/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KERDOS GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie poręczenia przez ?Kerdos Group? S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Kerdos Group? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwany dalej Emitentem), niniejszym informuje, że w dniu 27 stycznia 2015r., Emitent zawarł z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach (zwany dalej "Bankiem") trzy umowy poręczenia na podstawie, których zobowiązał się wykonać wszelkie zobowiązania pieniężne spółki zależnej Hygienika Dystrybucja (poprzednio występująca pod firmą Mr. House Europe S.A.) z siedzibą w Lublińcu wobec ING Bank Śląski S.A. wynikające z przejętych przez tę spółkę trzech następujących umów kredytowych: ? Umowy Kredytu nr 884/2013/00000276/00 z dnia 18.09.2013r. zmienionej aneksem nr 1 na podstawie, której ING Bank Śląski S.A. udzielił, w okresie od dnia 18 września 2013r. do dnia 31 października 2016r., kredytu odnawialnego w wysokości 9.500.000,00 zł., ? Umowy Kredytu nr 884/2013/00000277/00 z dnia 18.09.2013r. zmienionej aneksem nr 1 na podstawie której ING Bank Śląski S.A. udzielił, w okresie od dnia 18 września 2013r. do dnia 31 października 2016r., kredytu odnawialnego w
wysokości 3.000.000,00 zł. ? Umowy Wieloproduktowej nr 884/2013/00000279/00 z dnia 18.09.2013r. zmienionej kolejnymi aneksami od nr 1 do nr 3, na podstawie, której ING Bank Śląski S.A. udzielił , w okresie od dnia 18 września 2013r. do dnia 23 września 2016r., kredytu odnawialnego, w wysokości 8.250.000,00 zł. oraz kredytów obrotowych w rachunku bankowym w złotych, gwarancji bankowych oraz otwarcia akredytywy. Przejęcie w/w zobowiązań kredytowych nastąpiło na mocy zawartych w dniu 27 stycznia 2015r. pomiędzy ING Bank Śląski S.A., Hygienika Dystrybucja i Emitentem odrębnych trzech umów o przejęciu długu i przelewie wierzytelności w wyniku których spółka zależna Hygienika Dystrybucja przejęła zobowiązania pieniężne Emitenta wobec Banku wynikające z w/w umów kredytowych i nabyła wierzytelności związane z tymi kredytami. Przejęcie zobowiązań i wierzytelności kredytowych jest następstwem zawartej z Emitentem w dniu 29 grudnia 2014 roku umowy przeniesienia na spółkę zależną przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551
Kodeksu Cywilnego tytułem wkładu niepieniężnego w celu pokrycia wartości akcji w podwyższanym kapitale. O zawarciu umowy przeniesienia przedsiębiorstwa Emitent informowała Raportem nr 136/2014. Udzielone poręczenie obejmować będzie sumę kwot należności głównych wynikających z w/w kredytów do wysokości łącznej 20.750.000 (dwadzieścia milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) zł, a także odsetki umowne i inne należności za okres do dnia całkowitej spłaty zobowiązań z tych kredytów tj. do dnia 31 października 2016r. Na mocy postanowień zawartych umów poręczenia, Emitent zobowiązał się ponadto do złożenia na rzecz ING Bank Śląski S.A. oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe. Obok Emitenta poręczenia powyższych zobowiązań kredytowych dokonały dodatkowo także spółki zależne Emitenta tj. Emarket Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 117, oraz Dayli Polska z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Krakowie przy ul. Balickiej 117. Nie określono wynagrodzenia za udzielone poręczenia. Spółki zależna Hygienika Dystrybucja z siedzibą w Lublińcu jest spółką w 100% zależną od Emitenta. Podstawą prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 7) oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 133.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KERDOS GROUP S.A.
(pełna nazwa emitenta)
KERDOS GROUP Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
034 35 15 010 034 35 15 029
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2015-01-27 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo