Trwa ładowanie...
d2a8mwa
d2a8mwa
espi

KERDOS GROUP - Ujawnienie stanu posiadania - zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ...

KERDOS GROUP - Ujawnienie stanu posiadania - zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów (111/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2a8mwa

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 111 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KERDOS GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania - zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z postanowieniami art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa), Zarząd "Kerdos Group" S.A. (dalej Emitent lub Spółka) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 25 listopada 2014 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie następującej treści: ?Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. działając jako organ reprezentujący Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Allianz FIO) oraz Bezpieczna Jesień Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Bezpieczna Jesień SFIO), w związku z dyspozycją art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 28.06.2013 r. (DzU. Z 2013 r. poz. 1382) dalej Ustawa o ofercie, mając na względzie odnotowane przez fundusze, dokonane przez HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu
(?Spółka"), wykreślenie funduszy z przedstawionego na stronie internetowej http://www.hygienika.pl/relacje?inwestorskie/akcjonariat/ wykazu akcjonariuszy Spółki posiadających więcej niż 5% akcji Spółki, niniejszym informuje, że fundusze pozostają akcjonariuszem Spółki posiadającym ponad 5% akcji Spółki. Wskazujemy, że w dacie złożenia Spółce ostatniego zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie, tj. na dzień 29 lipca 2013 roku, Allianz FIO wraz z Bezpieczna Jesień SFIO (oba zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.), posiadały łącznie 2 250 875 akcji Emitenta, tj. 5,20 % akcji Emitenta, przy czym Fundusz Allianz FIO posiadał 2 232 099 akcji Emitenta, co stanowiło 5,1572 % udziału w kapitale zakładowym, zaś Fundusz Bezpieczna Jesień SFIO posiadał 18 776 akcji Emitenta, co stanowiło 0,0434 % udziału w kapitale zakładowym. Transakcje dokonywane przez fundusze po dniu 29 lipca 2013 roku spowodowały zwiększenie udziału funduszy w ilości akcji Spółki jednak zmiany te nie były
raportowane Spółce ponieważ nie przekroczyły kolejnego progu, który wymagał zawiadomienia Spółki w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. Z tego powodu emisja akcji dokonana po tym terminie przez Spółkę nie spowodowała spadku procentowego udziału funduszy w ilości akcji Spółki poniżej 5%. Zgodnie z opublikowanym raportem półrocznym już sam Allianz FIO na dzień 30 czerwca 2014 roku posiadał łącznie 3 086 611 akcji Emitenta, tj. 5,8 % akcji Emitenta. Do tego dochodzi niewielka ilość akcji posiadanych przez Bezpieczna Jesień SFIO - nie możemy dokładnie podać tej ilości ponieważ Bezpieczna Jesień SFIO nie ujawnia tego typu danych do publicznej wiadomości. Mając na względzie powyższe, uprzejmie proszę o dodanie funduszy do wykazu akcjonariuszy Spółki posiadających więcej niż 5% akcji Spółki, publikowanego na stronie http://www.hygienika.pl/relacje-inwestorskie/akcjonariat/.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KERDOS GROUP S.A.
(pełna nazwa emitenta)
KERDOS GROUP Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
034 35 15 010 034 35 15 029
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2a8mwa

Podziel się opinią

Share
d2a8mwa
d2a8mwa