Trwa ładowanie...
dupy9wg
espi

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Dywidenda za rok 2010 (14/2011)

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Dywidenda za rok 2010 (14/2011)
Share
dupy9wg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-15
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Dywidenda za rok 2010
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., w wyniku podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 2 980 000 000,00 zł, co stanowi 14,90 zł na jedną akcję. Walne Zgromadzenie ustaliło: - dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 11 lipca 2011 r., - termin wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2011 r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje KGHM Polska Miedź S.A. t.j. 200 000 000 sztuk. Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Dividend for 2010The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. hereby announces that on 15 June 2011, the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A., as a result of the appropriation of Company profit for financial year 2010, allocated PLN 2 980 000 000.00 as a shareholders dividend, representing PLN 14.90 per share.The General Meeting set the following dates:- right to dividend date: 11 July 2011,- dividend payment date: 12 August 2011.All of the shares of KGHM Polska Miedź S.A., i.e. 200 000 000, are covered by the dividend.Legal basis: § 38 sec. 2 of the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws from 2009 No. 33, item 259 with subsequent amendments)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SA Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-301 Lubin
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie 48
(ulica) (numer)
076 7478200 076 7478500
(telefon) (fax)
ir@bz.kghm.pl www.kghm.pl
(e-mail) (www)
6920000013 390021764
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Herbert Wirth Prezes Zarządu
2011-06-15 Maciej Tybura I Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dupy9wg

Podziel się opinią

Share
dupy9wg
dupy9wg