Trwa ładowanie...
d1fpqg7

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zakończenie postępowania upadłościowego spółki Vivid.pl S.A. (36/2010)

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zakończenie postępowania upadłościowego spółki Vivid.pl S.A. (36/2010)

Share
d1fpqg7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie postępowania upadłościowego spółki Vivid.pl S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowychi naprawczych, postanowieniem z dnia 14 grudnia 2010 r., stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego spółki Vivid.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (100% udziałów w kapitale zakładowym Vivid.pl S.A. posiadała Telefonia DIALOG S.A. - jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.).Postanowieniem z dnia 29 września 2008 r., Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość spółki Vivid.pl S.A. obejmującą likwidację majątku dłużnika.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z
późniejszymi zmianami) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Conclusion of bankruptcy proceedings for Vivid.pl S.A.The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that the Regional Court for the City of Warsaw in Warsaw, Section X (Economic) for bankruptcy and remediary proceedings, by a ruling dated 14 December 2010, announced the conclusion of bankruptcy proceedings for the company Vivid.pl S.A. with its registered head office in Warsaw (100% of the shares of Vivid.pl S.A. were owned by Telefonia DIALOG S.A. - a subsidiary of KGHM Polska Miedź S.A.).By a ruling dated 29 September 2008, the Regional Court for the City of Warsaw in Warsaw, Section X (Economic) for bankruptcy and remediary proceedings announced the bankruptcy of the company Vivid.pl S.A., comprising the liquidation of the assets of the debtor.Legal basis: § 5 sec. 1 point 24 of the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the
laws of a non-member state (Journal of Laws from 2009 No. 33, item 259 with subsequent amendments) | |

d1fpqg7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Maciej Tybura I Wiceprezes Zarządu
2010-12-21 Wojciech Kędzia Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fpqg7

Podziel się opinią

Share
d1fpqg7
d1fpqg7