Trwa ładowanie...
d4b13t8
espi

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Znacząca umowa z HSBC Bank USA N.A., London Branch (37/2010)

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Znacząca umowa z HSBC Bank USA N.A., London Branch (37/2010)
Share
d4b13t8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa z HSBC Bank USA N.A., London Branch | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 29 grudnia 2010 roku została zawarta kolejna umowa z HSBC Bank USA N.A., London Branch. W wyniku zawarcia tej umowy łączna szacunkowa wartość umów pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i HSBC Bank USA N.A., London Branch w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przekroczyła 10 % kapitałów własnych Spółki i wynosi 1 326 438 466,75 zł.Umową o największej wartości zawartą w tym okresie jest umowa na sprzedaż srebra w roku 2010, zawarta w dniu 20 stycznia 2010 roku. Wartość przedmiotu tej umowy szacowana jest na 1 195 214 945,66 zł.Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana łączna wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych KGHM Polska Miedź S.A.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Significant contract with HSBC Bank USA N.A., London BranchThe Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that on 29 December 2010 a further contract was entered into with HSBC Bank USA N.A., London Branch. As a result of entering into this contract, the total estimated value of contracts entered into between KGHMPolska Miedź S.A. and HSBC Bank USA N.A., London Branch over the last 12 months exceeded 10% of the equity of the Company and amounts to PLN 1 326 438 466.75.The highest-value contract entered into during this period is the contract for silver sales in 2010 entered into on 20 January 2010. The estimated value of this contract is PLN 1 195 214 945.66.The criteria used for describing the contract as significant is that the total estimated value of the contracts exceeds 10% of the equity of KGHM Polska Miedź S.A.Legal basis: § 5 sec. 1 point 3 of the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and
conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws from 2009 No. 33, item 259 with subsequent amendments) | |

d4b13t8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-301 Lubin
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie 48
(ulica) (numer)
076 7478200 076 7478500
(telefon) (fax)
ir@bz.kghm.pl www.kghm.pl
(e-mail) (www)
6920000013 390021764
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Maciej Tybura I Wiceprezes Zarządu
2010-12-30 Wojciech Kędzia Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b13t8

Podziel się opinią

Share
d4b13t8
d4b13t8