Trwa ładowanie...

Kiedy szef może zażądać pieniędzy od pracownika?

Pracodawca może ukarać pracownika, który narusza swoje obowiązki, upomnieniem, naganą lub karą pieniężną

Share
Kiedy szef może zażądać pieniędzy od pracownika?
Źródło: © olly - Fotolia.com
d4iw1hq

Wymienione w kodeksie pracy kary porządkowe mogą być stosowane jedynie wobec pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, nie można ich zatem użyć w stosunku do osoby, które wykonuje pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Decyzję o tym, czy i w jaki sposób ukarać pracownika, podejmuje pracodawca. Nie ma on obowiązku wymierzania kary porządkowej, nawet jeśli wie o okolicznościach, które uzasadniałyby ukaranie pracownika. Przełożony nie może stosować innych kar niż wymienione w kodeksie pracy, nie może również wymierzyć kilku kar porządkowych jednocześnie z tytułu tego samego naruszenia.

Kary porządkowe można stosować tylko w przypadku popełnienia przez pracownika jednego z naruszeń wymienionych w kodeksie pracy.

d4iw1hq

Przepisy pozwalają też zastosować karę upomnienia i nagany. Można je stosować z powodu nieprzestrzegania przez pracownika: ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz przyjętego sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Karę pieniężną można nałożyć na pracownika tylko w przypadku nieprzestrzegania przez niego przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia, a także stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w pracy.

Przed wymierzeniem kary trzeba wysłuchać pracownika i dać możliwość odniesienia się do stawianych mu zarzutów. Karę porządkową można zastosować w terminie do 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dopuszczenia się naruszenia. Wymierzenie kary porządkowej następuje w momencie podpisania przez osobę do tego upoważnioną pisma o wymierzeniu kary lub dokumentu zawiadamiającego o tym pracownika.

Pracodawca ma obowiązek zawiadomić pracownika pisemnie o nałożonej na niego karze porządkowej i wskazać rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych oraz datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia. Dokument powinien zawierać informację o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia o karze składa się do akt osobowych pracownika.

Jeżeli pracownik nie zgadza się z karą, może w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia wnieść do pracodawcy sprzeciw od nałożonej kary.

ES

d4iw1hq

Podziel się opinią

Share
d4iw1hq
d4iw1hq