Trwa ładowanie...
d2ncof8

KNF nałożyła 250 tys. zł kary na spółkę Mewa za naruszenie obowiązków inform.

Warszawa, 08.01.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na spółkę Mewa karę w wysokości 250 tys. zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych, poinformowała Komisja.

Share
d2ncof8

KNF stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę, której papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, a których prawidłowe wykonywanie ma znaczenie dla zachowania transparentności rynku kapitałowego.

Pierwsza dotyczy przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 r., w którym strona nie ujawniła, czy sporządzając owo sprawozdanie stosowała te same zasady (politykę) rachunkowości i metody obliczeniowe co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym, albo - jeśli zasady te lub metody zostały zmienione - opis rodzaju i skutków tej zmiany.

"Druga ze zidentyfikowanych przez KNF nieprawidłowości dotyczy sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 r. bez wymaganych przez MSR ujawnień dotyczących danych jednostki przejmowanej GPPI SA (dalej: GPPI) oraz w oparciu o sprawozdania finansowe spółek: Szame Sp. z o.o. i MevaFashion Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., oraz GPPI za okres od dnia 12 lutego 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. Brak ujawnień danych finansowych dotyczących spółki GPPI w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2009 r. uniemożliwiał inwestorom ocenę wpływu przejęcia spółki GPPI na skonsolidowany wynik finansowy" - czytamy w komunikacie.

d2ncof8

Trzecia istotna - zdaniem KNF - nieprawidłowość dotyczy braku ujawnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2011 r. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2011 r. informacji dotyczących utworzenia odpisów aktualizujących wartość obligacji spółki GPPI.

Za czwartą istotną nieprawidłowość w przedmiotowej sprawie KNF uznała naruszenie standardów rachunkowości w zakresie braku konsolidacji wyników finansowych spółki GPPI w skonsolidowanych raportach za I półrocze 2010 r., za 2010 r., za I półrocze 2011 r. oraz za 2011 r. Spółka nie ujawniła bowiem w tych sprawozdaniach finansowych powodów, dla których posiadanie więcej niż połowy głosów na walnym zgromadzeniu spółki GPPI nie stanowi o sprawowaniu kontroli.

"Podsumowując, w związku z zaistniałymi naruszeniami obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji raportów okresowych oraz brakiem publikacji informacji o znaczącej zmianie informacji poufnej, w przedmiotowej sprawie doszło do naruszenia, mającej fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania rynku kapitałowego, zasady przejrzystości" - czytamy w komunikacie.

Mewa S.A. funkcjonuje na polskim rynku od blisko 50 lat. Początkowo jako przedsiębiorstwo państwowe przekształcone w 1991 r. w spółkę akcyjną. W latach 1997-2007 akcje spółki były notowane na rynku CeTO, a od stycznia 2007 r. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W wyniku przeprowadzonej w ostatnich latach wszechstronnej restrukturyzacji, Mewa z firmy produkcyjnej przekształciła się w firmę handlową, zajmującą się zakupem i sprzedażą odzieży. Od stycznia 2009 Mewa jest podmiotem dominującym wobec GPPI w Poznaniu (spółki notowanej na rynku New Connect) posiadając akcje dające 53,4% głosów na WZ.

(ISBnews)

d2ncof8

Podziel się opinią

Share
d2ncof8
d2ncof8