Trwa ładowanie...
dagwbe4

KOFOLA - Raport roczny R 2013

KOFOLA - Raport roczny R 2013

Share
dagwbe4
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody z tytułu dywidend 12 453 9 162 2 957 2 195
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem -166 115 8 208 -39 448 1 967
Zysk (strata) netto -166 171 11 755 -39 461 2 817
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 736 8 149 4 212 1 953
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 612 -28 938 2 283 -6 934
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -26 317 -10 946 -6 250 -2 623
Przepływy pieniężne netto, razem 1 031 -31 735 245 -7 604
Aktywa razem 852 278 1 042 399 205 507 254 977
Zobowiązania długoterminowe 77 437 71 075 18 672 17 385
Zobowiązania krótkoterminowe 6 024 12 703 1 453 3 107
Kapitał własny 768 817 958 621 185 382 234 485
Kapitał zakładowy 26 170 26 173 6 310 6 402
Powyższe dane finansowe za 2013 i 2012 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:− poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472 PLN / EUR, i na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882 PLN/EUR.− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku) - 4,2110 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku) - 4,1736 PLN/EUR
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PLSTANDALONEANNUALREPORTY2013KOFOLAS.A.20mar2014.pdf Sprawozdanie KOFOLA S.A za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności
PwC opinion Kofola Standalone Polish.pdf Opinia i raport audytora do sprawozdania KOFOLA S.A. za 2013 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dagwbe4

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | KOFOLA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 99-300 | | Kutno | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wschodnia | | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 0 24 361 70 02 | | 0 22 635 49 84 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | katarzyna.balcerowicz@hoop.pl | | www.kofola.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 527-00-08-818 | | 012771739 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Janis Samaras Prezes Zarządu
2014-03-20 Martin Mateáš Członek Zarządu
2014-03-20 René Musila Członek Zarządu
2014-03-20 Tomáš Jendřejek Członek Zarządu
2014-03-20 Daniel Buryš Członek Zarządu
2014-03-20 Marián Šefčovič Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Zbigniew Kozik Dyrektor Działu Prawnego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dagwbe4

Podziel się opinią

Share
dagwbe4
dagwbe4