Trwa ładowanie...
d1ftz1z
espi

KOGENERA - Umowa znacząca ? umowa z konsorcjum FORTUM POWER AND HEAT Oy i INSTAL KRAKÓW S.A. (24/...

KOGENERA - Umowa znacząca ? umowa z konsorcjum FORTUM POWER AND HEAT Oy i INSTAL KRAKÓW S.A. (24/2013)
Share
d1ftz1z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOGENERA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca ? umowa z konsorcjum FORTUM POWER AND HEAT Oy i INSTAL KRAKÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje że w dniu 23 października 2013 r. została zawarta umowa: Zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania instalacji odazotowania spalin w EDF Polska S.A. i Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w zakresie obiektu Elektrociepłownia Wrocław. 1. Umowa została zawarta w dniu 23 października 2013 r. 2. Stronami umowy są: a. z jednej strony jako Wykonawca FORTUM POWER AND HEAT Oy z siedzibą w Espoo, Finlandia, przedsiębiorstwo działające w branży produkcji, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej i ciepła, a także powiązanych usług specjalistycznych oraz INSTAL KRAKÓW S.A. z siedzibą w Krakowie, przedsiębiorstwo działające w branży budowlanej, specjalizujące się w wykonywaniu oraz montażu instalacji w obiektach przemysłowych, komunalnych i ochrony środowiska. b. z drugiej strony jako Zamawiający ? spółka Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z
siedzibą we Wrocławiu. 3. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania instalacji odazotowania spalin w EDF Polska S.A. i Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w zakresie obiektu Elektrociepłownia Wrocław. 4. Tytułem wynagrodzenia umownego Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z umową, kwotę netto: 122 192 430,00 zł (sto dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych). Wykonawca jest zobowiązany do dotrzymania określonych w umowie terminów wykonywania prac, w szczególności do przekazania instalacji odazotowania do eksploatacji przed 1 stycznia 2016 r., kiedy to wejdą w życie wymogi środowiskowe dotyczące obniżenia poziomu emisji NOx, zgodnie z dyrektywą o emisjach przemysłowych. W pozostałym zakresie warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 5. Łączny limit górny kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu zobowiązań nie może przekroczyć piętnastu procent (15%)
ceny kontraktowej netto za etap, którego zwłoka dotyczy. Łączny limit kar umownych z tytułu Parametrów Gwarantowanych nie może przekroczyć dziesięciu procent (10%) ceny kontraktowej netto za etap, którego dotyczy. Łączny limit górny wszystkich kar umownych wynikających z Kontraktu nie może przekroczyć dwudziestu procent (20%) ceny netto całego Kontraktu. Zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. 6. Umowa nie została zawarta pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminów. 7. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość osiągnęła 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust. 1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA
(pełna nazwa emitenta)
KOGENERA Energetyka
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-220 Wroclaw
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łowiecka 24
(ulica) (numer)
071 32 38 100 071 3293521
(telefon) (fax)
kogeneracja@kogeneracja.com.pl www.kogeneracja.com.pl
(e-mail) (www)
896-000-00-32 931020068
(NIP) (REGON)
d1ftz1z

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Wojciech Heydel Prezes Zarządu
2013-10-24 Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ftz1z

Podziel się opinią

Share
d1ftz1z
d1ftz1z