Trwa ładowanie...

Kogo najbardziej dotyka bezrobocie?

Obecnie w Polsce niemal 2 mln mieszkańców zasila grupę bezrobotnych. Czy każdy z nas może trafić do tej grupy? Czy są osoby, które mają większe szanse na zatrudnienie? Jakie czynniki przyczyniają się do lepszej sytuacji na rynku pracy?

Share
Kogo najbardziej dotyka bezrobocie?
d2b6gec

Analizując liczbę bezrobotnych ze względu na wiek i wykształcenie, można zauważyć, iż w grupie wiekowej 25-34 najwięcej bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem wyższym (30 proc. wszystkich bezrobotnych w tej grupie). W pozostałych grupach wiekowych absolwenci uczelni wyższych i szkół ogólnokształcących są najmniej narażeni na bezrobocie. Stosunkowo najwięcej bezrobotnych wśród osób w wieku 35 lat i więcej to osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym.

Poziom wykształcenia znacznie różnicuje sytuację osób na rynku pracy. Jak pokazują dane, w najlepszej sytuacji są osoby z wykształceniem wyższym. W I kwartale 2013 roku stopa bezrobocia w tej grupie wyniosła 6,2 proc. W pozostałych grupach wykształcenia procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo (tzn. pracującej i bezrobotnej) był wyższy (od 10 proc. wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, do 22 proc. z gimnazjalnym i niższym).

d2b6gec

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

[

]( http://www.wynagrodzenia.pl/obw.php/p.76 )

d2b6gec

Zawód a bezrobocie

Wśród bezrobotnych wyróżnia się grupę osób uprzednio pracujących. W I kwartale 2013 roku liczba osób badanych, które zostały zaklasyfikowane do kategorii bezrobotnych uprzednio pracujących, wyniosła 1 387 tys. Analiza bezrobotnych ze względu na ostatnio wykonywany zawód dostarcza ciekawych informacji. Osoby bezrobotne najczęściej wcześniej były: robotnikami przemysłowymi i rzemieślnikami (24 proc.), pracownikami usług i sprzedawcami (23 proc.) i pracownikami przy pracach prostych (19 proc.). Rzadko ostatnio zajmowanym stanowiskiem było stanowisko specjalistyczne (5 proc.) czy kierownicze (3 proc.). Najrzadziej bezrobotni zajmowali się wcześniej rolnictwem – stanowili oni jedynie 1 proc. wszystkich bezrobotnych uprzednio pracujących.

Analiza ta ukazuje, że bezrobotnych zasila głównie grupa osób, które uprzednio wykonywały zawody raczej niewymagające ukończenia studiów wyższych. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (m.in. elektrycy i elektronicy, robotnicy budowlani, robotnicy w przetwórstwie spożywczym), pracownicy usług i sprzedawcy oraz pracownicy przy pracach prostych (m.in. pomoce domowe, sprzedawcy uliczni, ładowacze nieczystości) stanowią łącznie 56 proc. wszystkich bezrobotnych uprzednio pracujących. Do rzadkości natomiast należy bezrobocie wśród osób zajmujących wyższe stanowiska (wyżsi urzędnicy i kierownicy) oraz wśród osób wykonujących pracę umysłową (specjaliści).

d2b6gec

Dane te mogą stanowić wyraz charakteru bezrobocia w Polsce. Skoro osoby o niskich kwalifikacjach nie mogą znaleźć pracy i pozostają bezrobotne, może to oznaczać, iż ich wiedza i kompetencje nie odpowiadają wymogom rynku pracy. Jest to symptom bezrobocia strukturalnego, wiążącego się z bardziej złożonym problemem niedopasowania struktury podaży pracowników do struktury popytu na nich. Jak pokazują badania (np. Bilans Kapitału Ludzkiego), pracodawcy często skarżą się na problem z obsadzeniem stanowisk specjalistycznych. Brakuje zatem osób o wymaganych przez pracodawców kompetencjach i kwalifikacjach. Staje się to często przyczyną rezygnacji z rekrutacji na dane stanowisko z powodu braku odpowiednich kandydatów.

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

[

]( http://www.wynagrodzenia.pl/obw.php/p.76 )

d2b6gec

Dlaczego na bezrobociu?

Osoby bezrobotne w badaniach przyznały, że najczęściej powodem bezrobocia była utrata pracy (odpowiedź tę wskazało 69 proc. osób bezrobotnych). Bezrobotni, którzy stracili pracę, odeszli z ostatniego miejsca pracy nie z własnej inicjatywy i w ciągu trzech miesięcy od zwolnienia rozpoczęli poszukiwanie pracy. W statystykach tych nie uwzględnia się osób, których przerwa w pracy trwała 8 lat i dłużej. Jak pokazują dane BAEL, najrzadziej bezrobotni rezygnowali z pracy z własnej woli (7 proc.). Pozostali powracali do pracy po przerwie (24 proc.), co oznacza, iż w czasie przerwy nie poszukiwali pracy przez minimum 3 miesiące. Szczegóły prezentuje poniższa tabela.

Przyczyny bezrobocia są raczej zbliżone niezależnie od grupy zawodowej. Zdecydowana większość to bezrobotni w wyniku zwolnienia z woli pracodawcy (65-73 proc.). Nieliczni zrezygnowali z własnej woli (5-9 proc.). Reszta wracała do pracy po przerwie (21-30 proc.). Najczęściej tę ostatnią przyczynę można było zauważyć w grupie zawodowej pracowników biurowych.

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

d2b6gec

[

]( http://www.wynagrodzenia.pl/obw.php/p.76 ) Sytuacja w UE

Na tle krajów Unii Europejskiej stopa bezrobocia w Polsce znajduje się na średnim poziomie. W 2012 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 10 proc., zaś średnia dla UE-27 – 11 proc. Kraje o najwyższej stopie bezrobocia to Hiszpania i Grecja, gdzie bez pracy pozostaje odpowiednio 25 proc. i 24 proc. aktywnych zawodowo. Najniższe bezrobocie zanotowano w Austrii, Luksemburgu i Holandii (stopa bezrobocia odpowiednio 4 proc., 5 proc. i 5 proc.).

Rozkład bezrobotnych ze względu na wcześniej wykonywany zawód jest bardzo zbliżony w krajach UE-28 i w Polsce. Zdecydowana większość bezrobotnych w krajach UE-28 wcześniej zajmowała się pracami prostymi, sprzedażą i usługami oraz pracą fizyczną i rzemiosłem.

Diana Turek
Sedlak & Sedlak

d2b6gec

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

[

]( http://www.wynagrodzenia.pl/obw.php/p.76 )

d2b6gec

Podziel się opinią

Share
d2b6gec
d2b6gec