Trwa ładowanie...
d28ouvv
d28ouvv

Komunikat ze 132 posiedzenia KNF

...
Share
d28ouvv

19.07. Warszawa (PAP/KNF) - Komunikat ze 132 posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 lipca 2011 r.

1. W sto trzydziestym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

Pan Stanisław Kluza - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Maciej H. Grabowski - Przedstawiciel Ministra Finansów, Pani Czesława Ostrowska - Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

d28ouvv

2. KNF jednogłośnie zezwoliła na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez:

Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Komisja zezwoliła też na utworzenie Mebis 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

d28ouvv

Pana Luigi Lovaglio na Prezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki SA.

4. KNF jednogłośnie znowelizowała skierowaną do banków Rekomendację H dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej w bankach.

Celem nowelizacji jest w szczególności:

wzmocnienie kontroli wewnętrznej w bankach, uwzględnienie wprowadzonego w ustawie o biegłych rewidentach obowiązku tworzenia komitetów audytu w bankach krajowych (z wyłączeniem banków spółdzielczych), ograniczenie przypadków występowania powiązań personalnych na kluczowych stanowiskach w banku, uwzględnienie wytycznych międzynarodowych.

d28ouvv

Zalecenia wchodzą w życie z dniem 20 stycznia 2012 r.

Tekst znowelizowanej Rekomendacji H.

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na prezesa oraz wiceprezesa zarządu Centrozap SA, odpowiedzialnych za politykę informacyjną i sporządzanie raportów bieżących spółki, kary pieniężne w maksymalnej wysokości 100 tysięcy złotych na każdą z ww. osób, w związku z rażącym naruszeniem przez spółkę obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi umowami zawartymi przez spółkę.

Kary nałożone na ww. osoby są konsekwencją kary na spółkę Centrozap SA nałożonej przez KNF w dn. 14 lutego 2011 r.

d28ouvv

6. KNF jednogłośnie udzieliła zgody na zmianę banku depozytariusza (z Banku Millennium SA na Raiffeisen Bank Polska SA) przez:

FORUM 41 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

7. Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu:

Otwartego Funduszu Emerytalnego Pocztylion, Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej, Międzyzakładowego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA.

8. KNF zapoznała się z informacją o:

sytuacji banków w I kwartale 2011 r., działalnością inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 31 marca 2008 r. - 31 marca 2011 r.

9. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

9 sierpnia 2011 r. 23 sierpnia 2011 r. 6 września 2011 r. 20 września 2011 r.

kom mra

d28ouvv

Podziel się opinią

Share
d28ouvv
d28ouvv