Trwa ładowanie...
dxopdlq
dxopdlq
espi

KONSORCJUM STALI S.A. - Znacząca umowa (12/2011)

KONSORCJUM STALI S.A. - Znacząca umowa (12/2011)
Share
dxopdlq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarł z Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czackiego 15/17 (dalej: Odbiorca), umowy sprzedaży i dostaw materiałów, o łącznej szacunkowej wartości 40.604.000,00 (słownie: czterdzieści milionów sześćset cztery tysiące) zł netto. Największa z zawartych umów to Umowa sprzedaży i dostaw materiałów (stal zbrojeniowa prefabrykowana) z dnia 27 stycznia 2011 r.Wartość szacunkowa Umowy: 20.900.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset tysięcy) zł netto.Przewidywany termin zakończenia dostaw: 30 września 2011 roku.Warunki finansowe: termin płatności - 35 dni od dnia dostarczenia Odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.Emitent dostarczy Odbiorcy gwarancję bankową lub ubezpieczeniową należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości brutto Umowy.Kary umowne:a) w przypadku zwłoki w dostawie materiałów w stosunku do terminów ustalonych w Umowie Odbiorca ma prawo naliczyć
karę umowną w wysokości 0,01% szacunkowej wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki;b) w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad w okresie gwarancji jakości lub rękojmi Odbiorca ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,01% szacunkowej wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki;c) w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada jedna Strona, druga Strona może naliczyć karę umowną w wysokości 10% szacunkowej wartości wynagrodzenia brutto;d) w przypadku zwłoki w odbiorze materiałów w stosunku do terminów ustalonych w Umowie, Emitent ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,01% szacunkowej wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki;e) Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości brutto Umowy;f) Strony zastrzegły prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów.Wartość zawartych umów z Odbiorcą
przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
dxopdlq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Robert Wojdyna Prezes Zarządu Robert Wojdyna
2011-02-03 Marek Skwarski Członek Zarządu Marek Skwarski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxopdlq

Podziel się opinią

Share
dxopdlq
dxopdlq