Trwa ładowanie...
d27vrmp
espi

KOPEX S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

KOPEX S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d27vrmp
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
Działalność kontynuowana: .
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 072 957 974 631 256 670 230 786
Zysk z działalności operacyjnej 113 960 60 598 27 261 14 349
Zysk brutto 107 265 52 814 25 660 12 506
Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej 85 714 41 844 20 504 9 908
Skonsolidowany zysk netto razem 85 836 42 374 20 533 10 034
Zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej 84 714 41 357 20 265 9 793
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 78 297 331 296 18 730 78 449
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -114 415 -63 240 -27 370 -14 975
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 379 -241 001 4 636 -57 067
Przepływy pieniężne netto, razem -16 739 27 055 -4 004 6 406
Liczba akcji 74 056 038 74 056 038 74 056 038 74 056 038
Zysk /strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,14 0,56 0,27 0,13
Rozwodniony zysk /strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) - - - -
stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
30.09.2014 r. 31.12.2013 r. 30.09.2014 r. 31.12.2013 r.
Aktywa trwałe, razem 2 350 268 2 351 375 562 871 566 979
Aktywa obrotowe, razem 1 101 799 1 123 889 263 872 270 999
Aktywa, razem 3 452 068 3 475 265 826 744 837 979
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 845 474 958 756 202 484 231 182
Zobowiązania długoterminowe 75 929 94 239 18 184 22 724
Zobowiązania krótkoterminowe 638 663 781 746 152 955 188 500
Kapitał własny 2 606 594 2 516 509 624 259 606 797
Kapitał zakładowy 74 333 74 333 17 802 17 924
Liczba akcji 74 056 038 74 056 038 74 056 038 74 056 038
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 35,20 33,98 8,43 8,19
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) - - - -
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego:
Działalność kontynuowana: .
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 260 863 263 071 62 403 62 293
Zysk z działalności operacyjnej 102 145 49 343 24 435 11 684
Zysk brutto 106 513 49 910 25 480 11 818
Zysk netto z działalności kontynuowanej 104 956 49 581 25 107 11 740
Zysk netto, razem 105 078 50 111 25 136 11 866
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -22 459 73 740 -5 373 17 461
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 37 830 108 336 9 050 25 653
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -26 086 -170 451 -6 240 -40 362
Przepływy pieniężne netto, razem -10 715 11 625 -2 563 2 753
Liczba akcji 74 056 038 74 056 038 74 056 038 74 056 038
Zysk /strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,42 0,68 0,34 0,16
Rozwodniony zysk /strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) - - - -
stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
30.09.2014 r. 31.12.2013 r. 30.09.2014 r. 31.12.2013 r.
Aktywa trwałe, razem 1 530 670 1 470 334 366 584 354 537
Aktywa obrotowe, razem 230 774 264 597 55 269 63 801
Aktywa, razem 1 761 444 1 734 931 421 852 418 338
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 212 419 288 224 50 873 69 498
Zobowiązania długoterminowe 16 958 33 608 4 061 8 104
Zobowiązania krótkoterminowe 163 420 229 233 39 138 55 274
Kapitał własny 1 549 025 1 446 707 370 980 348 839
Kapitał zakładowy 74 333 74 333 17 802 17 924
Liczba akcji 74 056 038 74 056 038 74 056 038 74 056 038
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,92 19,54 5,01 4,71
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
skróc.śródr.spr.fin_30.09.2014.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014_Grupa KOPEX

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania:
KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)
d27vrmp

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Józef Wolski Prezes Zarządu
2014-11-13 Joanna Węgrzyn Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27vrmp

Podziel się opinią

Share
d27vrmp
d27vrmp