Trwa ładowanie...
d4elysw

KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej (190/2011)

KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej (190/2011)

Share
d4elysw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 190 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOPEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa jednostki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) powziął w dniu dzisiejszym informację o wpływie w dniu 20.12.2011 r. do spółki KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu (spółka zależna od Emitenta) podpisanej umowy z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach. Stronami przedmiotowej umowy datowanej na dzień 09.12.2011r. są: KOPEX - PBSz S.A. ? jako Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Bielszowice ? jako Zamawiający. Przedmiotem umowy jest : "Dostarczenie materiałów do wymiany rurociągu p.poż. w szybie Pawłów Górny I dla KW SA Oddział KWK Bielszowice". Wartość umowy: 264 500,00 zł +VAT. Termin realizacji umowy: 15 miesięcy od daty przekazania frontu robót . Kary umowne przewidziane w umowie: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, b) w wysokości 0,1 % wartości netto przedmiotu umowy, w przypadku nieterminowego wykonania
umowy za każdy dzień zwłoki, c) w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień zwłoki. 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. Gdy szkoda spowodowania niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający niezależnie od kar umownych przedstawionych w umowie, zastrzegł sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w KC. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2011 - 1.358.213 tys. zł), wobec spełnienia przez nią łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego
2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem o łącznej wartości 170 768 tys. PLN (wraz z aktualną). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 187/2011 z dnia 15.12.2011 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 155/2011 z dnia 17.10.2011 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w § 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?.). Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4elysw

| | | KOPEX Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOPEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-172 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Grabowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 6047000 | | (032) 6047100 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kopex@kopex.com.pl | | kopex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-012-68-49 | | 271981166 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2011-12-20 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4elysw

Podziel się opinią

Share
d4elysw
d4elysw