Trwa ładowanie...
dto9i2v
espi

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
dto9i2v
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody 62 518 29 010 14 847 6 938
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 609 -18 654 620 -4 461
Zysk (strata) brutto za okres 7 400 -30 442 1 757 -7 281
Zysk (strata) netto za okres 6 441 -31 556 1 530 -7 547
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6 441 -31 556 1 530 -7 547
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 712 -37 368 1 356 -8 937
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 503 -2 570 -2 732 -615
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 359 25 701 1 510 6 147
Przepływy pieniężne netto, razem 568 -14 237 135 -3 405
Aktywa razem 286 772 297 681 69 148 72 815
Zobowiazania długoterminowe 2 923 21 506 705 5 261
Zobowiązania krótkoterminowe 46 291 45 058 11 162 11 021
Kapitał własny ogółem 237 558 231 117 57 282 56 533
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 237 558 231 117 57 282 56 533
Kapitał zakładowy 158 830 198 537 38 298 48 563
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą dla akcjonariuszy jednoski dominującej (w zł/EURO) 0,01 -0,04 0,00 -0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 0,24 0,23 0,06 0,06
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SprawfinGK_ 2013.pdf Sprawozdanie finansowe 2013
SprawdziałGK_2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działaności 2013
GKopiniaraport_biegły.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta
List Zarządu.pdf List Zarządu
Oświadczenie o biegłym_GK.pdf Oświadczenie Zarządu o biegłym
Oświadczenie o sprawozdaniu_GK.pdf Oświadczenie Zarządu o sprawozdaniu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dto9i2v

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-04-25 | | | | | | | |
| | | KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 84-110 | | Krokowa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Kartoszyno, Budowlana | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 058 670 60 55 | | 058 670 60 55 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kbdom.eu | | www.kbdom.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 944-16-35-703 | | 351284072 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Perfekta Audytor Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Małgorzata Dzięgielewska Członek Zarządu
2014-04-25 Rafał Jakóbiak Członek Zarządu
2014-04-25 Adam Stroniawski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Krystyna Milewczyk Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dto9i2v

Podziel się opinią

Share
dto9i2v
dto9i2v