Trwa ładowanie...
d3pkbaz

KREDYT INKASO S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Kredyt Inkaso Portfolio In...

KREDYT INKASO S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.) (93/2010)

Share
d3pkbaz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 93 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Zamościu informuje, iż w dniu dzisiejszym (29 grudnia 2010 r.) powziął wiadomość o nabyciu aktywów znacznej wartości.W dniu 22 grudnia 2010 r. w spółce zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.) z siedzibą w Luksemburgu dokonano podwyższenia kapitału zakładowego, z kwoty 8.900.000,00 PLN (słownie: osiem milionów dziewięćset tysięcy złotych zero groszy) do kwoty 42.400.000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta tysięcy złotych zero groszy), poprzez utworzenie 33.500.000 nowych akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda i łącznej wartości 33.500.000,00 PLN (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy). Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym pokryto ze środków własnych Emitenta przez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 33.500.000,00 PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy).Wobec powyższego Emitent posiada 42.400.000 (słownie:
czterdzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty 00/100) każda i łącznej wartości 42.400.000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta tysięcy złotych zero gorszy) i taka sama jest ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta. Akcje zostały objęte po wartości nominalnej i w całości pokryte wkładem pieniężnym. Posiadane przez Emitenta akcje stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej Spółki. Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej.Nabycie zostało sfinansowane ze środków własnych Emitenta pochodzących z emisji akcji serii E i służy finansowaniu nabywania pakietów wierzytelności w ten sposób, że spółka zależna Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.) z siedzibą w Luksemburgu ze środków z podwyższenia kapitału obejmuje (nabywa) certyfikaty inwestycyjne Funduszu Sekurytyzacyjnego (Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), a Fundusz z kolei ze środków z emisji certyfikatów nabywa pakiety wierzytelności.Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jestw/w wartość nabytych udziałów, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Increase in the share capital of the subsidiary - Kredyt InkasoPortfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.)The Management Board of Kredyt Inkaso S.A. (Issuer) with the registeredoffice in Zamość informs that today (29 December 2010), it has beennotified of the purchase of assets of significant value.On 22 December 2010, in the subsidiary - Kredyt Inkaso PortfolioInvestments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.), with the registeredoffice in Luxembourg the share capital was increased from the amount ofPLN 8,900,000.00 (say: eight million nine hundred thousand zlotych zerogrosz) to the amount of PLN 42,400,000.00 (say: forty two million fourhundred thousand zlotych zero grosz) by creating 33,500,000 new shareswith the nominal value of PLN 1.00 (one zloty) each share and the totalvalue of PLN 33,500,000.00 (thirty three million five hundred thousandzlotych zero grosz). Shareholdings in the increased share capital werecovered from the Issuer’s own funds by making cash contribution in theamount of
PLN 33,500,000.00 (say: thirty three million five hundredthousand zlotych zero grosz).Taking into consideration the above, the Issuer owns 42,400,000 (say:forty two million four hundred thousand) shares with the nominal valueof PLN 1.00 (say: one zloty 00/100) each share and the total value ofPLN 42,400,000.00 (say: forty two million four hundred thousand zlotychzero grosz), and their book value in the Issuer’s account books is thesame. Shares were taken up at the nominal value and were covered by cashcontribution as a whole. Shares held by the Issuer constitute 100% ofthe share capital and entitle to the same number of votes at the GeneralAssembly of this Company. The mentioned purchase of shares constitutes along-term investment.Purchase of shares was financed from the Issuer’s own funds coming fromseries E shares issue and it is aimed at financing debts portfoliospurchases in such a manner that the subsidiary - Kredyt Inkaso PortfolioInvestments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.) with the
registeredoffice in Luxembourg, takes up (purchases) investment certificates ofthe Securitization Fund (Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany FunduszInwestycyjny Zamknięty) out of the proceeds from the share capitalincrease and then the Fund purchases debts portfolios from the proceedscoming from the issue of certificates.The criterion being the basis of consideration the acquired assets theassets of significant value is the mentioned above value of purchasedshares that exceeds 10% of the Issuer’s share capital. | |

d3pkbaz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KREDYT INKASO S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 22-400 | | Zamość | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Okrzei | | 32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Artur Górnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pkbaz

Podziel się opinią

Share
d3pkbaz
d3pkbaz