Trwa ładowanie...
d2g0sr5
espi

KRUK S.A. - Spełnienie się warunku zawieszającego (80/2011)

KRUK S.A. - Spełnienie się warunku zawieszającego (80/2011)

Share
d2g0sr5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 80 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRUK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie się warunku zawieszającego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRUK S.A. (Emitent) w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 75/2011 z dnia 05 grudnia 2011 roku informuje, iż w dniu 20 grudnia 2011 roku został spełniony warunek zawieszający, o którym była mowa w umowie zawartej pomiędzy jednostką zależną od Emitenta ? PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PROKURA NSFIZ) a Bankiem Zachodnim WBK z siedzibą we Wrocławiu (Bank). Przedmiotem umowy z dnia 5 grudnia 2011 roku było nabycie dwóch portfeli wierzytelności (Portfel I, Portfel II) obejmujących wierzytelności Banku wobec dłużników z umów i innych czynności prawnych w łącznej ilości ok. 16.000, o łącznej wartości nominalnej 228 424 736,92 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych 92/100). W wyniku spełnienia warunku nastąpiło przejście na PROKURA NSFIZ Portfela I. Spełnienie warunku zawieszającego polegało na zapłacie przez jednostkę zależną Emitenta ceny netto nabycia portfela wierzytelności
(Portfel I) wynoszącej 44 625 248,87 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 87/100). Zapłata ceny za Portfel II nastąpi w terminie 7 dni licząc od dnia 2 kwietnia 2012 roku o czym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 75/2011. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g0sr5

| | | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KRUK S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-204 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Legnicka | | 56 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 790 28 51 | | 71 790 21 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-23-89-605 | | 931189985 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2011-12-20 Rafał Janiak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g0sr5

Podziel się opinią

Share
d2g0sr5
d2g0sr5