Trwa ładowanie...
d7ves8j

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Raport roczny R 2013

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d7ves8j
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 169 33 197 11 201 7 954
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 540 4 980 1 790 1 193
Zysk (strata) brutto 5 423 3 491 1 288 836
Zysk (strata) netto 4 424 2 848 1 050 682
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 158 20 521 7 162 4 917
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -37 860 -25 700 -8 991 -6 158
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 935 5 293 1 884 1 268
Przepływy pieniężne netto, razem 234 114 55 27
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.12.2013 i 31.12.2012
Aktywa, razem 152 389 119 084 36 745 29 129
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 97 530 53 064 23 517 18 327
Zobowiązania długoterminowe 62 053 43 830 14 963 10 721
Zobowiązania krótkoterminowe 35 478 31 096 8 555 7 606
Kapitał własny 54 858 44 158 13 228 10 801
Kapitał zakładowy 1 637 1 488 395 364
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 15 751 545 14 882 800 15 751 545 14 882 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,28 0,19 0,07 0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,48 2,97 0,84 0,73
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
KREC list Zarzadu do Akcjonariuszy.pdf List Zarządu do Akcjonariuszy
KREC sprawozdanie finansowe 2013.pdf Sprawozdanie finansowe Krynicki Recykling S.A. za 2013 r
KREC sprawozdanie z dzialalnosci 2013.pdf Sprawozdanie z działalności Krynicki Recykling S.A. w 2013 r.
KREC opinia bieglego rewidenta 2013.pdf KREC Opinia biegłego rewidenta 2013
KREC raport bieglego rewidenta 2013.pdf KREC Raport biegłego rewidenta 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d7ves8j

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 10-089 | | Olsztyn | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Iwaszkiewicza | | 48/23 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | HLB M2 Audyt sp. z o.o. Sp.k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Adam Krynicki Prezes Zarządu
2014-03-21 Paweł Kołakowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Aneta Krynicka Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d7ves8j

Podziel się opinią

Share
d7ves8j
d7ves8j