Trwa ładowanie...
d3iuaxi
d3iuaxi
espi

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Aktualizacja informacji nt. produkcji gazu z ukraińskich aktywów KULC...

KULCZYK OIL VENTURES INC. - Aktualizacja informacji nt. produkcji gazu z ukraińskich aktywów KULCZYK OIL VENTURES INC INC. (38/2011)
Share
d3iuaxi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KULCZYK OIL VENTURES INC. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji nt. produkcji gazu z ukraińskich aktywów KULCZYK OIL VENTURES INC INC. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Kierownictwo KULCZYK OIL VENTURES INC. ("KOV", "Kulczyk Oil") informuje, iż w Kanadzie, za pośrednictwem systemu SEDAR publikowana jest informacja prasowa dotycząca wzrostu produkcji gazu z ukraińskich aktywów KOV dzięki podłączeniu do urządzeń produkcyjnych odwiertu M?19. Odwiert poszukiwawczy M-19 zlokalizowany na polu Makiejewskoje został wykonany w drugiej połowie 2010 r. i osiągnął łączną głębokość 2 060 m. Jego testy odbyły się w styczniu 2011 r. w warunkach przepływu gazu na poziomie ok. 5 MMcf/d, po czym zostały zawieszone w oczekiwaniu na zakończenie prac nad rurociągiem łączącym odwiert z urządzeniami produkcyjnymi spółki KUB-Gas LLC ("KUB- Gas") w której Kulczyk Oil posiada pośrednio 70% udziałów. Rurociąg został wybudowany i uzyskano wszelkie wymagane administracyjne zezwolenia na wydobycie komercyjne z
odwiertu, które rozpoczęło się 11 lipca 2011 r. W ciągu pierwszych 11 dni od momentu uruchomienia produkcji, czyli od 11 lipca 2011 r. średnia wielkość produkcji gazu z odwiertu M-19 wyniosła 5,5 stóp sześciennych dziennie ("MMcf/d") , czyli 3,86 MMcf/d w odniesieniu do 70 proc. efektywnego udziału KOV. Obecnie oczekuje się, że produkcja gazu ustabilizuje się na poziomie 4,0 MMcf/d (2,8 MMcf/d netto dla KOV) do końca 2011 roku. Udane podłączenie odwiertu M-19 do urządzeń produkcyjnych zwiększyło łączną produkcję z czterech koncesji produkcyjnych KUB-Gasu na Ukrainie o blisko 70%, średnio do 10 MMcf/d (7 MMcf/d przypadające na 70 proc. efektywny udział KOV). Oczekiwana cena sprzedaży za tysiąc stop sześciennych (?Mcf") w II kwartale 2011 r. wynosiła około 9 USD za tysiąc stóp sześciennych (Mcf), szacowany netback wyniósł 5,80 USD za Mcf, w porównaniu do 4,77 USD/Mcf w I kwartale 2011 r. Ostateczne dane finansowe dla grupy kapitałowej KOV zostaną opublikowane w połowie sierpnia. M-19 był pierwszym z odwiertów
KUB-Gasu, który badano stosując zachodnie narzędzia oceny rezerwuaru. Porównując ukraińskie i zachodnie dane z rejestrów odnoszące się do tych samych formacji Spółka rozwija metodologię lepszego zrozumienia i analizy istniejących ukraińskich danych z rejestrów, w celu bardziej efektywnej oceny potencjału tego obszaru. Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim udostępnionej publicznie przez Emitenta na terytorium państwa jego siedziby, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki KULCZYK OIL VENTURES pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne jest na stronie internetowej www.kulczykoil.com | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 38/2011 Date: 2011-07-26 Issuer’s trading name: KULCZYK OIL VENTURES INC. Title: Update regarding gas production from KULCZYK OIL VENTURES INC INC. Ukrainian assets Legal basis: other regulations Content: Pursuant to Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies, the Management of KULCZYK OIL VENTURES INC. (“Kulczyk Oil”, “KOV”) hereby informs that it has published in Canada, through SEDAR system, the news release concerning increase of gas production from its Ukrainian assets resulting from M-19 well production tie-in. The M-19 exploration well, located on the Makeevskoye field, was drilled in the second half of 2010 to a total depth of 2,060 metres and tested gas at a rate of approximately 5 MMcf/d in January 2011 before being suspended pending completion of a pipeline to tie the well to the production facilities of KUB-Gas LLC (“KUB-Gas”). The pipeline was
completed and all regulatory approvals required for the commercial production of the well were obtained prior to the start of production on July 11, 2011. Average gas production from the M-19 well was 5.5 MMcf/d (3.86 MMcf/d net to KOV) since the first full day of production on July 11, 2011. It is presently anticipated that production rates from the well will stabilize at a lower rate and average about 4.0 MMcf/d for the remainder of 2011. The successful tie-in of the M-19 well to production facilities has increased total KUB-Gas production from its four producing gas licenses in Ukraine by almost 70%, to an average of 10 MMcf/d (7 MMcf/d net KOV). The estimated selling price per thousand cubic feet (“Mcf”) in the second quarter of 2011 was approximately US$9.00 per Mcf with as estimated netback of US$5.80/Mcf. The netback during the first quarter of 2011 was US$4.77 per Mcf. The final financial information with respect to the second quarter will be released in mid-August. The M-19 well was the first well
operated by KUB-Gas logged with western logging tools. By comparing the Ukrainian and western logging data over the same formations, the Company is developing a methodology to better understand and analyze existing Ukrainian log data with a view to more effectively evaluating the potential of the area. This text is a Polish translation of selected excerpts from the original news release in English, which has been filed by KOV in Canada by way of the SEDAR system and is available in English at the website www.sedar.com by entering the Company name KULCZYK OIL VENTURES at http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. The Polish translation of the entire text of the news release is available at the website: www.kulczykoil.com. | |

d3iuaxi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KULCZYK OIL VENTURES INC.
(pełna nazwa emitenta)
KULCZYK OIL VENTURES INC. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
T2P 3J4 Calgary
(kod pocztowy) (miejscowość)
Suite 1170, 700-4th Avenue SW
(ulica) (numer)
(22) 414 21 00 (22) 412 48 60
(telefon) (fax)
www.kulczykoil.com
(e-mail) (www)
1070017408 142675340
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-26 Jakub Korczak Wiceprezes Jakub Korczak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3iuaxi

Podziel się opinią

Share
d3iuaxi
d3iuaxi