Trwa ładowanie...
d4lmlwk

LC CORP S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

LC CORP S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d4lmlwk
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Aktywa trwałe 1 459 758 783 886 351 986 191 744
Aktywa obrotowe 954 190 886 511 230 081 216 846
Aktywa razem 2 413 948 1 670 397 582 067 408 590
Kapitał własny 1 184 776 1 079 084 285 681 263 951
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 184 776 1 079 084 285 681 263 951
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zobowiązania długoterminowe 924 076 477 265 222 819 116 742
Zobowiązania krótkoterminowe 305 096 114 048 73 567 27 897
Wartość księgowa kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR) 2,65 2,41 0,64 0,59
Przychody ze sprzedaży 209 221 176 401 49 684 42 266
Zysk brutto ze sprzedaży 69 784 60 179 16 572 14 419
Zysk/(strata) brutto 84 567 76 011 20 082 18 212
Zysk/(strata) netto 73 602 70 654 17 479 16 929
Zysk/(strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 73 602 69 278 17 479 16 599
Zysk/(strata) netto przypadający akcjonariuszom niekontrolujacym 0 1 376 0 330
Zysk/(strata) na jedna akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) 0,16 0,15 0,04 0,04
Wybrane dane finansowe przeliczono na EURO wg następujących zasad: a) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji aktywów i pasywów obliczono przyjmując średni kurs EUR/PLN ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na dany dzień bilansowy. Na dzień 31.12.2013 roku wynosił on 4,1472 EUR/PLN, a na dzień bilansowy 31.12.2012 roku wynosił on 4,0882 b) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów za rok 2013 oraz za rok 2012 przeliczono wg kursu EUR/PLN będącego średnią arytmetyczną kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio: 4,2110 EUR/PLN oraz 4,1736 EUR/PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SkonsolidowanesprawozdanieGrupyLCCorpza2013_rok.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LC Corp za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013
Grupa LC Corp 2013 Opinia biegłego rewidenta.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013
Grupa LC Corp 2013 Raport biegłego rewidenta.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013
Sprawozdanie Zarządu z działalnościGKLCC_2013.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej LC Corp za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013
Pismo Prezesa Zarządu.pdf Pismo Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej LC Corp za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013
Oświadczenie 1_ do spraw GKLCC2013.pdf Oświadczenie 1 do sprawozdania rocznego Grupy Kapitałowej LC Corp za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013
Oświadczenie 2_ do spraw GKLCC2013.pdf Oświadczenie 2 do sprawozdania rocznego Grupy Kapitałowej LC Corp za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013
Oświadczenie_ład korporacyjny_GKLCC2013.pdf Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego Grupy LC Corp

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4lmlwk

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | LC CORP S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 53-333 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 2-4 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 071 7988010 | | 071 7988011 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@lcc.pl | | www.lcc.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 8992562750 | | 020246398 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audit sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Dariusz Niedośpiał Prezes Zarządu
2014-03-21 Joanna Jaskólska Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Mirosław Kujawski Członek Zarządu
2014-03-21 Tomasz Wróbel Członek Zarządu
2014-03-21 Małgorzata Danek Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Lidia Kotowska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4lmlwk

Podziel się opinią

Share
d4lmlwk
d4lmlwk