Trwa ładowanie...
d1ywush

LENTEX - Raport roczny R 2013

LENTEX - Raport roczny R 2013

Share
d1ywush

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 167 364 | 158 439 | 39 744 | 37 625 | |
| | EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) | 25 213 | 18 923 | 5 987 | 4 494 | |
| | Zysk/strata ze sprzedaży | 48 288 | 42 557 | 11 467 | 10 106 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) | 19 867 | 13 428 | 4 718 | 3 189 | |
| | Zysk (strata) brutto | 28 468 | 12 034 | 6 760 | 2 858 | |
| | Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej | 26 050 | 10 148 | 6 186 | 2 410 | |
| | Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej | 0 | -168 | 0 | -40 | |
| | Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy | 26 050 | 9 980 | 6 186 | 2 370 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 31 836 | 16 531 | 7 560 | 3 926 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 010 | 585 | 1 427 | 139 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -25 540 | -9 583 | -6 065 | -2 276 | |
| | Przepływy pieniężne netto - razem | 12 306 | 7 533 | 2 922 | 1 789 | |
| | Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach | 63 098 100 | 63 013 100 | 63 098 100 | 63 013 100 | |
| | Zysk na jedną akcję | 0,41 | 0,16 | 0,10 | 0,04 | |
| | Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach. | 63 098 100 | 63 013 100 | 63 098 100 | 63 013 100 | |
| | Rozwodniony zysk na jedna akcję | 0,41 | 0,16 | 0,10 | 0,04 | |
| | | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | |
| | Aktywa razem | 478 201 | 320 907 | 115 307 | 77 379 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 100 131 | 80 823 | 24 144 | 19 489 | |
| | Długoterminowe zobowiązania i rezerwy | 69 352 | 47 947 | 16 723 | 11 561 | |
| | Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy | 30 779 | 32 876 | 7 422 | 7 927 | |
| | Kapitał własny | 378 070 | 240 084 | 91 163 | 57 891 | |
| | Kapitał podstawowy | 25 870 | 25 835 | 6 238 | 6 230 | |
| | Liczba akcji | 63 098 100 | 63 013 100 | 63 098 100 | 63 013 100 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję | 5,99 | 3,81 | 1,44 | 0,92 | |
| | | | | | | |
| | 1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP tabela kursów nr 251/A/NBP/2013 z dnia 31.12.2013r. - 1 EUR = 4,1472a) wartość księgowa na 1 akcje = Kapital własny w tys. zł ( stan na 31.12.2013r.)/ liczba akcji w tys. szt. na 31.12.2013r. = 378.070 / 63.098,10 = 5,99 złb) wartość księgowa na 1 akcję w EUR = kapital własny w tys. EUR (stan na 31.12.2013r.)/liczba akcji w tys. szt. na 31.12.2013r.= 91.163 / 63.098,10 =1,44 EUR2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 2013r. przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP za 12 miesięcy 2013 r.Sposób:styczeń: 31.01.2013 - 4,1870luty: 28.02.2013 - 4,1570marzec: 29.03.2013 - 4,1774kwiecień: 30.04.2013 - 4,1429maj: 31.05.2013 - 4,2902czerwiec: 28.06.2013 - 4,3292lipiec: 31.07.2013 - 4,2427sierpień: 30.08.2013 - 4,2654wrzesień: 30.09.2013 - 4,2163październik: 31.10.2013 - 4,1766listopad: 29.11.2013 - 4,1998grudzień: 31.12.2013 - 4,147250,531750.5317/12 =
4,2110 kurs średni za 2013 rok3. Zysk na jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN : kurs średni EUR za ostatnie 12 miesięcy 2013 r. = 0,41 PLN/akcję : 4,2110 = 0,10 EUR/akcję | | | | | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu Lentex 2013.pdf List Prezesa Zarządu Zakładów "Lentex" S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Lentex 2013.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładów "Lentex" S.A.
Jednostkowe sprawozdanie z działalności Lentex 2013.pdf Jednostkowe sprawozdanie z działalności Zakładów "Lentex" S.A.
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Lentex 2013.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2013 roku
Opinia oraz raport biegłego rewidenta Lentex 2013.pdf Opinia oraz raport biegłego rewidenta Zakłady "Lentex" 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1ywush

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY LENTEX SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | LENTEX | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 54 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (0-34) 3515 600 | | (0-34) 3515 601 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | lentex@lentex.com.pl | | www.lentex.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 575-00-07-888 | | 150122050 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o., 40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu
2014-03-21 Radosław Muzioł Członek Zarządu
2014-03-21 Barbara Trenda Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Marta Pijewska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1ywush

Podziel się opinią

Share
d1ywush
d1ywush