Trwa ładowanie...
d1d2qgw
d1d2qgw
espi

LIBET S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

LIBET S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d1d2qgw
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody ze sprzedaży 207 594 157 249 49 712 37 235
Zysk operacyjny 16 233 12 844 3 887 3 041
Zysk przed opodatkowaniem 9 729 7 529 2 330 1 783
Skonsolidowany zysk netto 7 810 6 606 1 870 1 564
Zysk netto przypisany właścicielom 7 810 6 606 1 870 1 564
Całkowite dochody ogółem 7 810 6 606 1 870 1 564
Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom 7 810 6 606 1 870 1 564
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 456 -1 187 4 659 -281
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 023 -5 825 -2 161 -1 379
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -8 943 4 242 -2 142 1 005
Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 1 490 -2 770 357 -656
Aktywa trwałe razem 247 933 255 526 59 378 61 614
Aktywa obrotowe razem 148 733 124 898 35 620 30 116
Suma aktywów 396 667 380 424 94 999 91 730
Zobowiązania krótkoterminowe razem 90 258 87 045 21 616 20 989
Zobowiązania długoterminowe razem 86 285 81 064 20 665 19 547
Kapitał własny razem 220 124 212 315 52 718 51 195
Kapitał własny przypisany właścicielom 220 124 212 315 52 718 51 195
Wyemitowany kapitał akcyjny 500 500 120 121
Średnia ważona liczba akcji (podstawowa i rozwodniona) 50 000 000,00 50 000 000,00
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,16 0,13 0,04 0,03
pozycja od XII do XIX stanowi wybrane dane finansowe dotyczące sytuacji finansowej na dzień: (a) kolumna 1 i 3 - 30.09.2014, (b) kolumna 2 i 4 - 31.12.2013.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
3Q 2014 JSS_LSA.pdf
3Q 2014 SSF_LSA.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według polskich zasad rachunkowości opisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r., Dz.U. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami)
w walucie
data przekazania: 2014-11-03
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-332 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 5
(ulica) (numer)
(71) 33 51 101 (71) 33 51 100
(telefon) (fax)
gpw@libet.pl www.libet.pl
(e-mail) (www)
525-242-24-24 141349437
(NIP) (REGON)
d1d2qgw

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 THOMAS LEHMANN PREZES ZARZĄDU THOMAS LEHMANN
2014-11-03 IRENEUSZ GRONOSTAJ CZŁONEK ZARZĄDU IRENEUSZ GRONOSTAJ

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d2qgw

Podziel się opinią

Share
d1d2qgw
d1d2qgw