Trwa ładowanie...
d4hesa9

LIBET S.A. - Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na aktywach znacznej wartości. (3/2015)

LIBET S.A. - Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na aktywach znacznej wartości. (3/2015)

Share
d4hesa9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | LIBET S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na aktywach znacznej wartości. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (?Spółka?) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382; ze zmianami) oraz w §5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami) informuje, iż Spółka oraz LIBET 2000 sp. z o.o. z/s w Żorach będąca spółką w 100% zależną Spółki (?Spółka Zależna?), złożyły dnia 19 lutego 2015 roku w formie aktu notarialnego oświadczenie o ustanowieniu hipoteki umownej łącznej do kwoty 7.500.000 PLN (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) na prawie własności nieruchomościach Spółki i Spółki Zależnej położonych w
Łodzi, Żorach i Gajkowie, na rzecz BZ WBK Faktor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000148117 (?BZ WBK Faktor?). W/w hipoteka została ustanowiona celem zabezpieczenia wierzytelności w/w podmiotu należnych mu od Spółki na podstawie umowy faktoringowej zawartej pomiędzy BZ WBK Faktor a Spółką, datowanej na dzień 12 lutego 2015 roku (?Umowa Faktoringowa?). Spółka wskazuje, iż Umowa Faktoringowa nie jest umową znaczącą w rozumieniu w §2 ust. 1 pkt. 44 w/w Rozporządzenia, stąd Spółka nie zawiadamiała odrębnym raportem bieżącym o jej zawarciu, natomiast okoliczność ustanowienia w/w hipoteki podlega ujawnieniu niezależnie od zasad dotyczących ujawnienia faktu zawarcia Umowy Faktoringowej. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hesa9

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LIBET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LIBET S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-332 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (71) 33 51 101 | | (71) 33 51 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | gpw@libet.pl | | www.libet.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-242-24-24 | | 141349437 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-20 THOMAS LEHMANN PREZES ZARZĄDU THOMAS LEHMANN
2015-02-20 IRENEUSZ GRONOSTAJ CZŁONEK ZARZĄDU IRENEUSZ GRONOSTAJ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hesa9

Podziel się opinią

Share
d4hesa9
d4hesa9