Trwa ładowanie...
d2x6m9u
d2x6m9u
espi

LIVECHAT SOFTWARE S.A. - Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji (33/2014)

LIVECHAT SOFTWARE S.A. - Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji (33/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2x6m9u

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm., dalej jako ?Ustawa?), Zarząd spółki pod firmą LiveChat Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako ?Spółka?) informuje, iż w dniu 26 listopada 2014 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Grzegorza Bielowickiego (dalej jako ?Akcjonariusz?) oraz spółki pod firmą THC Fund Management Ltd z siedzibą w Nikozji, 33 Amfitritis Street, Office 102, Eritheia Court, 1087, Nikozja, Cypr (zwanej dalej jako ?THC?), którzy na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 1 oraz 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy przekazali Spółce informację o przeprowadzonej w dniu 25 listopada 2014 r. poza rynkiem regulowanym transakcji pomiędzy Akcjonariuszem a THC, w ramach której Akcjonariusz nabył od THC 2.936.405 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięć) akcji
Spółki reprezentujących 11,40% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.936.405 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 11,40% ogólnej liczby głosów Spółki (zwanej dalej jako ?Transakcja?). W wyniku Transakcji: 1) Akcjonariusz nabył akcje Spółki w liczbie powodującej bezpośrednie zwiększenie przez niego stanu posiadania akcji Spółki powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów Spółki przy jednoczesnym zmniejszeniu przez niego stanu pośredniego posiadania akcji Spółki poniżej 5% ogólnej liczby głosów Spółki; 2) THC zmniejszyła bezpośrednio stan posiadania akcji Spółki poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów Spółki. Przed przeprowadzeniem Transakcji Akcjonariusz bezpośrednio nie posiadał akcji Spółki, zaś pośrednio ? poprzez zależną wobec niego THC ? posiadał 2.936.405 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięć) akcji Spółki reprezentujących 11,40% kapitału zakładowego Spółki, dających
prawo do 2.936.405 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 11,40% ogólnej liczby głosów Spółki. Przed przeprowadzeniem Transakcji THC bezpośrednio posiadała 2.936.405 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięć) akcji Spółki reprezentujących 11,40% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.936.405 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 11,40% ogólnej liczby głosów Spółki. Nie występowały podmioty zależne wobec THC, które przed Transakcją posiadały akcje Spółki. Po przeprowadzeniu Transakcji Akcjonariusz bezpośrednio posiada 2.936.405 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięć) akcji Spółki reprezentujących 11,40% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.936.405 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięć) głosów na Walnych
Zgromadzeniach Spółki stanowiących 11,40% ogólnej liczby głosów Spółki, zaś pośrednio nie posiada akcji Spółki. Po przeprowadzeniu Transakcji THC pośrednio ani bezpośrednio nie posiada akcji Spółki. Zgodnie z informacjami zawartymi w zawiadomieniu, nabycie akcji Spółki w ramach Transakcji nastąpiło od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy, gdyż Akcjonariusz jest podmiotem dominującym wobec THC. Akcjonariusz poinformował przy tym, że nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia opisywanego zawiadomienia celem umocnienia jego pozycji w strukturze akcjonariatu Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, które posiadają akcje Spółki, a także nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIVECHAT SOFTWARE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-021 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wojciecha Korfantego 30
(ulica) (numer)
+48 71 345 40 57 +48 71 723 44 81
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
899-24-47-196 932803200
(NIP) (REGON)
d2x6m9u

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Mariusz Ciepły Prezes Zarządu
2014-11-26 Urszula Jarzebowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2x6m9u

Podziel się opinią

Share
d2x6m9u
d2x6m9u